Jun 03, 2013 3752

"E7 6m KUP" PRAVILA TAKMIČENJA

in UKT by E77Y
ORGANIZATOR I SVRHA…
Sep 03, 2013 3953

PRAVILA TAKMIČENJA "E7 VHF KUP"

in UKT by E70ARA
ORGANIZATOR I SVRHA…
e7activity
Apr 14, 2013 6022

Pravila UKV takmičenja „E7 Activity contest“

in UKT by E77Y
Pravila UKV…
Okt 24, 2013 3503

PRAVILA E7 CW VHF CONTEST

in UKT by E77Y
NAZIV TAKMIČENJA:…

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

e7activity

Pravila UKV takmičenja „E7 Activity contest“

 

Organizator takmičenja

Organizator takmičenja je Asocijacija radio amatera u Bosni i Hercegovini

(ARAuBiH) a s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na V/U/SHF

frekventnim područjima.

Učesnici

Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sve licencirane amaterske radio-stanice

iz Bosne i Hercegovine i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja takmičenja

Termin svakog od 7 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od aprila i

zaključno sa oktobrom.

Vrijeme održavanja takmičenja

Od 0700 do 1200 UTC.

Frekvencije

Takmičenje se održava na 144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz, sukladno band planu

1. regiona IARU-a.

Kategorije

- A - 144 MHz - /jedan operator, sve vrste rada/;

- B - 144 MHz - /više operatora, sve vrste rada/;

- C - 144 MHz - /jedan operator, sve vrste rada, mala snaga/ (do 100 W);

- C1- 144 MHz - /jedan operator, FM vrsta rada, mala snaga/ (do 100 W);

- D - 144 MHz - /više operatora, sve vrste rada, mala snaga/ (do 100 W);

- D1- 144 MHz - / više operatora, FM vrsta rada, mala snaga/ (do 100 W);

- E - 432 MHz - /jedan operator, sve vrste rada/;

- F - 432 MHz - /više operatora, sve vrste rada/;

- G - 1296 MHz - /jedan operator, sve vrste rada/;

- H - 1296 MHz - /više operatora, sve vrste rada/;

 

Za konačni plasman ulaze isključivo stanice koje su uzele učešće u najmanje

3 /tri/ perioda tokom jedne kalendarske godine.

Klupske stanice mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Dopuštena je upotreba samo jednog pozivnog znaka na jednom opsegu, kao

i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na

kategoriju).

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećem band planu 1. regiona

IARU-a.

Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko

satelita, transpondera ili repetitora, kao i /cross-band/ veze se ne priznaju.

Izmjena podataka

Tokom takmičenja obavezna je izmjena /raporta/ po RST skali, rednoga broja

veze (koji u svakomu periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku nare-

dnu vezu) i WW lokatora.

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod/poen na 144 MHz

1 kilometar = 5 bodova/poena na 432 MHz i

1 kilometar = 10 bodova/poena na 1296 MHz.

Tokom takmičenja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom

frekventnom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada.

Dvostruke(duple) veze moraju obavezno biti uvedene u dnevnik takmičenja i

posebno označene, te obavezno bodovane s nula ( 0 ) bodova/poena.

Takmičarski dnevnici i zbrojni list

Takmičarski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno,

sa zaglavljem koje treba sadržavati: ime i prezime takmičara (ili naziv radiokluba),

pozivni znak, adresu stanice na koju glasi dozvola za rad, lokaciju stanice za vrijeme

takmičenja, WW lokator, nadmorsku visinu, kategoriju u kojoj se takmičilo, popis

operatora i pomagača, ODX pozivnu oznaku, ODX lokator, ODX QRB, tehničke

podatke o korištenoj opremi, broj veza, zbroj ostvarenih bodova/poena, komentar

takmičenja (nije obavezno), te svim potrebnim podatcima veze: dan, vrijeme (po

UTC-u), pozivni znak korespondenta, vrsta rada, predani /raport/ i redni broj veze,

primljeni /raport/ i redni broj veze, WW lokator korespondenta, ostvareni QRB u km.

Dostavljanje takmičarskih dnevnika

Dnevnike takmičenja za E7 Activity contest treba dostavljati na slijedeću adresu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za dostavljanje takmičarskih dnevnika je najkasnije 15 dana po održanom

takmičenju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za obradu dnevnika i izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je VHF Manager

ARAuBiH s rokom objave rezultata na WEB stranici od najduže 30 dana od isteka za

dostavljanje takmičarskih dnevnika.

Konačni rezultati za kalendarsku godinu biti će objavljeni na WEB stranici ARAuBiH

najkasnije do 31.decembra tekuće godine.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se

sukladno Općim pravilima UKV takmičenja ARAuBiH, a rješavat će ih tročlana radna

skupina koju će imenovati Upravni odbor ARAuBiH uz predsjedavanje E7 VHF

Managera.

Svi učesnici imaju pravo pismene žalbe na rezultate VHF Manageru ARAuBiH u

roku od 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda,

isti je dužan žalbu razmotriti te na istu odgovoriti u roku od 8 dana po prijemu iste.

Učesnik koji ne bude zadovoljan odgovorom ima pravo ponovne žalbe u roku od 8

dana od prijema odgovora na prvu žalbu i to Upravnom odboru ARAuBiH koja će

takve prigovore proslijediti tročlanoj radnoj skupini koja će donijeti odluku u roku

od 8 dana a koja će biti i konačna a o učinjenom će izvijestiti Upravni odbor ARAuBiH.

Konačni rezultat

Konačni rezultat takmičenja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova/poena iz

rađenih perioda E7 Activity contesta po kategorijama posebno.

U konačnom plasmanu takmičenja naći će se sve stanice koje su učestvovale u

najmanje 3 (tri) perioda takmičenja.

Svi rezultati takmičenja bit će objavljeni na WEB stranici ARAuBiH.

 

Za sve ostale detalje vrijede Opća pravila UKV takmičenja u organizaciji ARAuBiH.

Nagrade takmičarima

- Posebnom nagradom (peharom i diplomom ili plaketom) će biti nagrađeni

Prvoplasirani po kategorijama u kojima bude prijavljeno 5 (pet) ili više

učesnika;

- Diplomom sa naznakom plasmana će biti nagrađeni svi plasirani do 5. mjesta

po kategorijama;

- Diplomom sa naznakom plasmana u PDF formatu će biti nagrađeni svi koji

budu u plasmanu iza 5. mjesta.

- Diplomom sa naznakom plasmana će biti nagrađeni svi učesnici po

kategorijama u kojima bude manje od 5 (pet) učesnika

 

Nagrade i diplome će biti uručene na prigodnim susretima koji će biti organizirani

od strane ARAuBiH.

 

Sarajevo, 10.04.2015.godine

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22