Jun 03, 2013 3523

"E7 6m KUP" PRAVILA TAKMIČENJA

in UKT by E77Y
ORGANIZATOR I SVRHA…
Sep 03, 2013 3712

PRAVILA TAKMIČENJA "E7 VHF KUP"

in UKT by E70ARA
ORGANIZATOR I SVRHA…
e7activity
Apr 14, 2013 5649

Pravila UKV takmičenja „E7 Activity contest“

in UKT by E77Y
Pravila UKV…
Okt 24, 2013 3265

PRAVILA E7 CW VHF CONTEST

in UKT by E77Y
NAZIV TAKMIČENJA:…

Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Organizator takmičenja

Organizator takmičenja je Asocijacija radio amatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH) a s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na V/U/SHF frekventnim područjima.

Učesnici

Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sve licencirane amaterske radio-stanice iz Bosne i Hercegovine i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja takmičenja

Termin svakog od 6 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od maja i zaključno sa oktobrom.

Vrijeme održavanja takmičenja

Od 07:00 do 12:00 UTC.

Frekvencije

Takmičenje se održava na 144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz, sukladno band planu 1. regiona IARU-a.


Kategorije

- A - 144 MHz - /jedan operator, sve vrste rada bez ograničenja snage/;

- B - 144 MHz - /više operatora, sve vrste rada bez ograničenja snage/;

- C - 144 MHz - /jedan operator, sve vrste rada, mala snaga/ (do 100 W);

- C1- 144 MHz - /jedan operator, FM vrsta rada, mala snaga/ (do 100 W);

- D - 144 MHz - /više operatora, sve vrste rada, mala snaga/ (do 100 W);

- D1- 144 MHz - / više operatora, FM vrsta rada, mala snaga/ (do 100 W);

- E - 432 MHz - /jedan operator, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

- F - 432 MHz - /više operatora, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

- G - 1296 MHz - /jedan operator, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

- H - 1296 MHz - /više operatora, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

Za konačni plasman ulaze isključivo stanice koje su uzele učešće u najmanje 3 /tri/ perioda tokom jedne kalendarske godine i u svom LOG-u imaju urađene najmanje 3 radio veze sa stanicama iz E7.

Klupske stanice mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Dopuštena je upotreba samo jednog pozivnog znaka na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju).

Nije dopušten rad jednog operatora sa više znakova.

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećem band planu 1. regiona IARU-a.

Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i /cross-band/ veze se ne priznaju.

Izmjena podataka

Tokom takmičenja obavezna je izmjena /raporta/ po RST skali, rednoga broja

veze (koji u svakomu periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku nare-

dnu vezu) i WW lokatora.

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod/poen na 144 MHz

1 kilometar = 5 bodova/poena na 432 MHz i

1 kilometar = 10 bodova/poena na 1296 MHz.

Tokom takmičenja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekventnom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada.

Dvostruke(duple) veze moraju obavezno biti uvedene u dnevnik takmičenja i posebno označene, te obavezno bodovane s nula ( 0 ) bodova/poena.

Takmičarski dnevnici i zbrojni list

Takmičarski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati:

-ime i prezime takmičara (ili naziv radiokluba),

-pozivni znak,

-adresu stanice na koju glasi dozvola za rad,

-lokaciju stanice za vrijeme takmičenja,

-WW lokator,

-nadmorsku visinu,

-kategoriju u kojoj se takmiči,

-popis operatora i pomagača,

-ODX pozivnu oznaku,

-ODX lokator,

-ODX QRB,

-Tehničke podatke o korištenoj opremi,

-broj veza, zbroj ostvarenih bodova/poena,

-komentar takmičenja (nije obavezno),

Potrebni podatci veze:

-dan, datum i vrijeme (po UTC-u),

-pozivni znak korespondenta,

-vrsta rada,

-predani /raport/ i redni broj veze

-primljeni /raport/ i redni broj veze,

-WW lokator korespondenta,

-ostvareni QRB u km.

Dostavljanje takmičarskih dnevnika

Dnevnike takmičenja za E7 Activity contest treba dostavljati na slijedeću adresu:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za dostavljanje takmičarskih dnevnika je najkasnije 7 dana po održanom takmičenju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za obradu dnevnika i izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je VHF Manager ARAuBiH s rokom objave rezultata na WEB stranici od najduže 30 dana od isteka za dostavljanje takmičarskih dnevnika.

Konačni rezultati za kalendarsku godinu biti će objavljeni na WEB stranici ARAuBiH

najkasnije do 31.decembra tekuće godine.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se u skladu sa opštim pravilima VHF/UHF takmičenja ARAuBiH, a rješavat će ih tročlana radna skupina koju će imenovati Upravni odbor ARAuBiH.

Svi učesnici imaju pravo pismene žalbe na rezultate objavljene na web sajtu ARAuBiH u roku od 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata pojedinog perioda,

Konačni rezultat

Konačni rezultat takmičenja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova/poena iz

rađenih perioda E7 Activity contesta po kategorijama posebno.

U konačnom plasmanu takmičenja naći će se sve stanice koje su učestvovale u

najmanje 3 (tri) perioda takmičenja.

Svi rezultati takmičenja bit će objavljeni na WEB stranici ARAuBiH.

Za sve ostale detalje vrijede Ošta pravila UKV takmičenja u organizaciji ARAuBiH.

Nagrade takmičarima

- Posebnom nagradom (peharom i diplomom) će biti nagrađeni prvoplasirani po kategorijama u kojima bude prijavljeno 10 (deset) ili više učesnika;

- Diplomom sa naznakom plasmana će biti nagrađeni svi plasirani do 5. mjesta po kategorijama;

- Diplomom sa naznakom plasmana u PDF formatu će biti nagrađeni svi koji budu u plasmanu iza 5. mjesta.

- Diplomom sa naznakom plasmana u PDF formatu će biti nagrađeni svi učesnici po kategorijama u kojima bude manje od 5 (pet) učesnika

Nagrade i diplome će biti poslane na adrese koje su upisane u takmičarske dnevnike.

.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22