Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

Broj: IZ-093/19
Sarajevo, 06.12.2019. godine

Članovi ARAuBiH


Predmet: Poziv za zasjedanje Skupštine ARAuBiH


U skladu sa Članom 21. Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, sazivam izbornu Skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. lzbor radnih tijela Skupštine:

1.1. lzbor verifikacione komisije (tri člana),
1.2. lzvještaj verifikacione komisije,
1.3. lzbor Radnog predsjedništva (predsjednik Skupštine i dva člana), 1.4. lzbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
1.5. lzbor izborne komisije

2. Prijedlog izvještaja o radu Asocijacije radioaamatera u BiH:

2.1. lzvještaj o radu ARAuBiH za 2018. godinu,
2.2. lzvieštaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu,
2.3. lzvještaj Upravnog odbora ARAuBiH,
2.4. lzvještaj Nadzornog odbora ARAuBiH,
2.5. Rasprava o izvještaju za 2018. godinu,
2.6. Donošenje Odluke o izvještaju za 2018. godinu,

3.    lzbor predsjednika ARAuBiH, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i sekretara Udruženja,
4.    Razno

Sjednica Skupštine ce se održati dana 22.12.2019. godine (nedjelja) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Radio kluba ,,Zenica", Fakultetska 17, Zenica.

Sjednici sa pravom glasa mogu prisustvovati svi članovi ARAuBiH koji u skladu sa vazećim Statutom imaju status člana Udruženja.

Ovjeru pojedinaćnih punomoći za zastupanje vrse opunomoćitelji lično, uz nadovjeru radio klubova za svoje članove, odnosno ARAuBiH za direktne članove. Obrazac punomoći biće dostupan na službenoj stranici ARAuBiH.

Materijali za Skupštinu dostavljeni su u ranijim pozivima na Skupstinu.

Predsjednik Skupštine ARAuBIH

Senaid Pleh, E73PS s.r.

Orginal poziv u PDF formatu

Obrazac punomoći

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22