Bookmaker Bet365.com Bonus The best odds.

 

Dana 19. 06. 2008. godine u prostorijama Asocijacije radioamatera u BiH (u daljem tekstu: ARABiH) u Sarajevu odrana je I. (konstituirajuća) sjednica Upravnog odbora (u daljem tekstu: UO).

Sjednici, koja je započela u 15,30 sati, prisustvovali su: Aljo Alimanović – E74CN, Sead Bajraktarević – E74NL, Muhamed Džuzdanović – T92D, Edin Gadžo – E72AA, Amir Jaganjac – T95O, Anela Karačić – E74EE, Besim Mehić – T94B -članovi UO, Milan Kuljić – E73KM, Dejan Menges – E74DX i Dalibor Stanić – E77DO– članovi Nadzornog odbora (u daljem tekstu: NO) te sekretar ARABiHMedžid Dautović – T95C. Svoj izostanak sa Sjednice opravdali su: Zijad Ismić – T94ZI, Fikret Kličić – E74FK i Maja Vasić – E75LLI, također, članovi UO. Za ovu Sjednicu za svog zastupnika Darko Rusman – T95A je imenovao Šefika Čauševića – T92W. Kao posmatraći sjednici su prisustvovali: Besim Bajrić i Marinko Smiljanić.

Prisutnima je uz poziv na sastanak proslijeđena informacija o dosad poduzetim te aktivnostima koje trebaju biti realizovane, ista je na samom početku sastanka još jednom i usmeno predstavljena skupu. Nakon toga je jednoglasno prihvaćen Dnevni red prema kojem je nastavljen dalji rad sjednice.

 

Dnevni red:

 

1) Izbor disciplinske komisije.

2) Podjela zadataka unutar UO.

3) Ažuriranje spiskova članstva sa svim potrebnim podacima.

4) Definiranje radnog vremena kancelarije

5) Izvještaj Sekretara ARABiH o stanju računa, naplati članarine i redovnim troškovima

    rada kancelarije, kao i drugim pitanjima vezanim uz rad kancelarije

6) Status časopisa «RADIO T9» - Sekretar

7) Pripreme za razgovore u vezi formiranja državne organizacije RA – Predsjednik

8) Razno

 

1) Izbor disciplinske komisije.

 

Po pitanju ove tačke Dnevnog reda prisutni su bili stava da je potrebno izvršiti izbor i imenovanje Disciplinske komisije i to u potpuno novom sastavu. S tim ciljem izneseni su prijedlozi da u ovoj komisiji budu Marinko Smiljanić iz Mostara, Mario Bonić iz Zenice i Šefik Čaušević iz Sarajeva koji je jednoglasno izabran i imenovan za predsjednika komisije.

Ovdje je konstatovano da ova komisija nema mogućnosti donošenja bilo kakvih odluka ili izricanja mjera, već je njena uloga isključivo savjetodavna.

Zaključak:

Obavezuje se sekretar ARABiH da, u što je moguće kraćem roku, članovima UO dostavi tekst Pravilnika o radu Disciplinske komisije, po osnovu kojeg bi ista trebala organizovati svoj rad.

2) Podjela zadataka unutar UO

 

Za ovu tačku Dnevnog reda predsjednik je pripremio i prisutnima ponudio na razmatranje prijedlog za formiranje pet radnih tijela unutar ARABiH i to:

ò KT/UKT i takmičarska komisija, sa zadatkom praćenja i informisanja o radu na KT i drugim opsezima, koordiniranje učešća ARABiH u državnim i međunarodnim takmičenjima sa drugim organizacijama (HQ i sl.), obrade takmičarskih dokumenata, kao i eventualno organiziranje vlastitih takmičenja i radio mreža (europska radio mreža za opasnost i sl.). Nakon formiranja krovne radioamaterske organizacije ova komisija bi imala svojstvo koordinatora aktivnosti. Za predsjednika KT/UKT i takmičarske komisije jednoglasno je izbran Edin Gađo.  ò ARG komisija, sa zadatkom provođenja aktivnosti na razvoju radiogoniometrijskog sporta u okviru ARABiH i organizacije minimalno jednog takmičenja u ARG-u godišnje, praćenje i statistička obrada postignutih rezultata svojih članova na osnovu kojih državnoj organizaciji predlaže svoje članove za nastup na međunarodnoj sceni. Za predsjednika ove komisije jednoglasno je izabran Muhamed Džuzdanović.

ò Komisija za obrazovanje, sa zadatkom organizovanja i/ili pomoći pri organizovanju tečajeva za radiooperatore i goniometriste, kontaktiranje sa školama, izviđačima i drugim subjektima koji bi mogli biti izvor podmlatka  radioamaterskog kadra. Za predsjednika ove komisije jednoglasno je izabran Amir Jaganjac.

ò Komisija za informiranje, sa zadatkom informiranja članstva i šire radioamaterske zajednice o aktivnostima ARABiH i zaključcima UO, NO i komisija. U njenu nadležnost spada održavanje internet stranice ARABiH. Za predsjednika komisije jednoglasno je izabrana Anela Karačić, a na funkciju sysop-a internet portala ARABiH jednoglasno je izabran Dejan Menges.

ò Tehnička komisija, sa zadatkom upravljanja i obezbjeđenja rada repetitorskog i digipiterskog dijela mreže koja u ovom trenutku pripada ARABiH, koordinacija sa osobama zaduženim za održavanje slične mreže unutar SRRS i ZRHB, planiranje proširenja mreže u pravcu formiranja Echolink i drugih veza u kombinaciji sa Internetom. Cijeneći značaj i obaveze ove komisije za predsjednika su predložena tri respektabilna radioamatera i to Mensur Šakić – Mega, Savo Simeunović i Edim Borić. Obzirom da niti jedan od pomenutih nije bio prisutan na predmetnoj Sjednici predsjednik je preuzeo obavezu da  s njima obavi razgovor te da se nakon toga i zvanično od strane UO verifikuje i taj mandat.

 

Izabrani predsjednici komisija, kojima je data mogućnost da sami odaberu svoje timove koji će se s maksimalnom profesionalnošću i odgovornošću odnositi prema povjerenim im zadacima, obavezni su, u što skorijem roku, napraviti plan svoga djelovanja sa finansijskom procjenom te materijalnim potraživanjima za realizaciju istog. Nakon zaprimljenih planova UO će se, na novom sastanku ili putem foruma, izjasniti o realnoj mogućnosti i opravdanosti realizacije istih, rukovodeći se pritom raspoloživim finansijskim sredstvima.

 

3) Ažuriranje spiskova članstva sa svim potrebnim podacima.

 

Po ovoj tačci Dnevnog reda donesen je zaključak kojim se sekretar ARABiH obavezuje da izvrši ažuriranje spiska članova koji su uredno izmirili obaveze članarine prema ARABiH. Potrebno je da se svakog člana, pored pozivnog znaka, naznači tačno i puno ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj te jedan broj telefona (fiksni ili mobilni). Cilj ove aktivnosti jeste utvrđivanje tačnih podataka i tačnog broja članova ARABiH.

 

4) Definiranje radnog vremena kancelarije

 

Nakon obavljene diskusije po ovoj temi je zaključeni da radno vrijeme Kancelarije ARABiH i dalje ostane kao i do sada (radni dani;  ponedjeljak-petak, radno vrijeme 08,00 – 12,00 sati). Članovi UO su pozvani da razmotre i iznesu svoje mišljenje o tome da li ima potrebe za promjenom dosadašnjeg radnog vremena te da se o istom izjasne putem foruma ili e-maila.

           

5) Izvještaj Sekretara ARABIH

 

Sekretar ARABiH je prisutnima podnio finansijski izvještaj o trenutnom stanju na računu ARABiH te o broju uplaćenih članarina (443). Konstatovano je da su svi troškovi redovni te da je najveća stavka u istim slanje časopisa. Vanrednih troškova nije bilo.  Polovina sredstava koja se trenutno nalaze na računu ARABiH ostvarena su zahvaljujući poslovanju „Radia T9“.

 

6) Status časopisa „RADIO T9“

 

Glavni urednik „RAdia T9“ je prisutne upoznao o svom skorom povlačenju i odlasku u penziju te je konstatovano da bi bilo potrebno poduzeti aktivnosti na izboru kompetentne osobe koja bi mogla preuzeti pomenutu funkciju. Također, konstatovano je da bi bilo dobro obaviti razgovore sa ostalim članovima tima koji realizuju pomenuti časopis kako bi se utvrdilo da li s njihove strane postoji spremnost i želja za daljnjim angažmanom na ovom izuzetno zahtjevnom projektu. Prisutni su izrazili mišljenje da je pitanje izbora novog Glavnog urednika potrebno riješiti što je prije moguće, kako bi se novoimenovani mogao pravovremeno uključiti u aktivnosti kako bi izbjegli stvaranje međuprostora, a s ciljem redovnog objavljivanja „Radia T9“ i u narednoj godini. 

 

7) Pripreme za razgovore u vezi formiranja državne organizacije RA – Predsjednik

 

Satav UO je da se uzme aktivno učešće u već započetom procesu stvaranja krovne organizacije u kojem učestvuju sva tri radioamaterska saveza registrovana na području Bosne i Hercegovine (ARABiH, ZRHB i SRRS). Na nedavno održanoj Izbornoj Skupštini ARABiH povjerenje za ove aktivnosti ukazano je Amiru Jaganjcu, Daliboru Staniću i Dejanu Mengesu, a isto je na ovoj sjednici potvrdio i UO. Imenovani su obavezni prije samih sastanaka donijeti jedinstven stav po svim tačkama predloženim u Dnevnom redu, a s ciljem što efikasnijeg i konkretnijeg rada grupe koja, vjeruje se, ima za cilj poboljšanje i jedinstveno uređenje oblasti radioamaterizma na podučju cijele BiH. Jedinstven je stav da ovaj proces treba reaktivirati što je moguće prije vodeći računa o aktivnostima i takmičenjima koja predstoje, a za koje je preduslov definisanje određenih pitanja.

 

8) Razno

 

Pod ovom tačkom dnevnog reda bilo je govora o reanimaciji digitalnih komunikacija u BiH, tačnije o mogućnosti ponovne uspostave digipiterske mreže te popravka i postavljanje starih i podizanje novig repetitora gdje je to potrebno i realno moguće. Potrebno je istaknuti da su limitirajući faktor za realizaciju ovih aktivnosti finansijska sredstva. Posebno je izražena želja za reaktiviranjem repetitora R5 koji je bio aktivan na području Hercegovine. Isti je potrebno popraviti i reprogramirati njegovu identifikaciju. Predloženo je da se u rješenje ovog i sličnih pitanja aktivno uključi nadležna Tehnička komisjia.

 

Sastanak je završen u 19,30 sati.

 

 

 

Zapisnik vodila i sačinila:                                                     

 

     Anela KARAČIĆ                                                                          

 

 

 

P R E D S J E D N I K   ARABiH

Amir JAGANJAC

                                                                      

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22