Obavještavamo članove ARAuBiH da će se u petak 05.03.2021.g. sa početkom u 19.30 sati, na repetitoru R3 Vlašić održati informativni sked.
Na skedu će članovima biti saopštene aktuelne informacije iz kancelarije ARAuBiH, aktuelnosti iz klubova a posebna tema skeda će biti VHF aktivnosti u E7 (takmičenja na VHF, mogućnosti povećanja prisustva radioamatera iz E7 na takmičenjima, nabavka-konstrukcija opreme, itd.)
Termin skeda petkom ujedno će biti umjesto dosadašnjeg ponedjeljkom a svaki sked će biti prethodno najavljen putem WEB/FB.
73!

Na osnovu člana 38. i člana 39. stav (1), a u vezi sa čl. 31. i 37. stav 1) tač. a) i c) Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije na 54. sjednici, održanoj 22. decembra 2020.godine, donijelo je
 
 

Danas je područje Petrinje u Hrvatskoj pogodio razorni potres magnitude 6.3, koji je prouzročio velike ljudske i materijalne štete. 

Nakon prvog uslijedio je i niz naknadnih zemljotresa koji je dodatno pojačao strah kod stanovništva iako su na teren izašle sve nadležne službe. 

Prema informacijama kolega iz 9A sve službe su dobro komunilacijski uvezane. 

IARU i HRS pozivaju sve radioamatere iz regiona da drže slobodnom frekvenciju 3.675 MHz za potrebe službi koje djeluju na pogođenom području. 

Izražavamo svoje duboko saosjećanje sa porodicama nastradalih i onih koji su izgubili domove u ovom tragičnom događaju. 

Pozivamo sve radioamatere da u skladu sa ljudskim i načelima HAM SPIRIT-a se uključe u pomoć onima kojima je pomoć ovoga trenutka najpotrebnija. 

cestitka araubih web

Broj: : I-006-1/21
Dne: 08.02.2021. god.

Z A P I S N I K sa ŠESTE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH

Na osnovu poziva br. I-005/20 od dana 06.02.2021. godine, dana 07.02.2021. god. održana je on-line 6.
sjednica Upravnog odbora Udruženja „Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini“ (u daljem tekstu
Udruženje 'ARA u BiH')

Sjednici su on-line u
čestvovali svi članovi Upravnog odbora:

1. Svetozar – Saša Lisul, predsjednik
2. Enes Sari
ć, član
3. Behad Hasi
ć, član
4. Mensur Šaki
ć, član
5. Almir Gadžo,
član
6. Željko Kova
čević, član
7. Ševal Salki
ć,član

Pored gore navedenih, na on-line sjednici su u
čestvovali i predsjednik Skupštine Almir Agić i član Nadzornog
odbora Rešid Halil
čević. .

U skladu sa pozivom, usvojen je predloženi

DNEVNI RED

1. Rasprava i usvajanje PRAVILA u vezi okupljanja na repetitorima regionalnog zna
čaja čiji je vlasnik
Udruženje 'ARA u BiH'

PRAVILO OKUPLJANJA NA REGIONALNIM REPETITORIMA ARAuBiH (PDF)

TOK SJEDNICE:

AD1.
Unazad nekoliko mjeseci inicirano je donošenje ovog Pravila kada su
članovi UO, zajedno sa Predsjednikom
Skupštine i
članovima Nadzornog odbora, razmatrali potrebu za donošenjem predmetnog Pravila i kroz širu online diskusiju utvrdili osnovne odredbe ovog Pravila. Izvjestilac tokom predlaganja i usaglašavanja je bio član UO Mensur Šakić.

U skladu sa Zaklju
čkom sa Pete sjednice UO, koja je održana 12.12.20. god., član UO Mensur Šakić pripremio je Prijedlog predmetnog Pravila koje je na ovoj on-line sjednici, nakon novih sugestija i prijedloga, dato na usvajanje.

U skladu sa navedenim UO Asocijacije je jednoglasno donio

ODLUKU

1. Usvaja se PRAVILO U VEZI OKUPLJANJA NA REPETITORIMA REGIONALNOG ZNA
ČAJA ČIJI JE VLASNIK UDRUŽENJE 'ARA u BiH'.
2. Pravilo stupa na snagu danom donošenja a primjenjivati
će se sa danom objavljivanja na WEB stranici Udruženja 'ARA u BiH'.
3. Prilog ovoj Odluci je usvojeno Pravilo.

Obrazloženje

Nakon tehničke sanacije magistralnog repetitora na Vlašiću RV54 (145,675/145,075MHz), koji je u vlasništvu Udruženja „ARA u BIH“ , promet preko ovog repetitora regionalnog značaja je višestruko povećan. Činjenica da je njegova zona servisa velika rodila je ideju da se organizira periodično okupljanje radioamatera-operatora iz regije čija je tehnička baza takva da im omogućava ostvarivanje kvalitetnog povezivanja na relaciji učesnikrepetitor po ugledu na okupljanje ranoranilaca (E70RR). S obzirom da je vlasnik repetitora „ARA u BIH“ , ta ideja je trebala biti propraćena Odlukom UO u kojoj bi se definirale ključne značajke okupljanja (svrha okupljanja, pozivni znak, oznaka i ime repetitora te u čijem je vlasništvu, ime voditelja, dan u sedmici i vrijeme početka, ko može biti učesnik okupljanja, način i vremenski okvir prijavljivanja uključujući i saopćavanje minimalnog broja karakterističnih podataka o učesniku, priprema i objava aktualnih informacija i/ili otvaranje teme za raspravu koja može biti od koristi svim učesnicima uz napomenu da ne traje predugo i da se zbog toga može nastaviti tokom narednog okupljanja, o čemu se brinu menadžeri zajedno sa voditeljem okupljanja).

Aktualna okupljanja, kojih je do danas održano preko stotinu, je nešto što treba pohvaliti uz
činjenicu da aktualni UO Udruženja ‘ARA u BiH’ nije donio odgovarajuću Odluku o njihovom održavanju a u arhivi prethodnog saziva UO takva Odluka ne postoji. Analiza većeg broja okupljanja ukazuje na nepravilnosti u radu.

Neke od tih nepravilnosti prema njihovoj ozbiljnosti su:

- Voditelj koristi lični pozivni znak u vrijeme okupljanja što se tretira kao uzurpiranje kanala na duže vrijeme od strane jednog radioamatera-operatora, na šta on jednostavno nema pravo. Ako UO odluči da ovakva okupljanja postanu praksa, onda će kao i na HF frekvencijskim opsezima odobriti korištenje pozivnog znaka Udruženja kao npr. E70ARA

-
Činjenica je da većina okupljanja počne i završi bez i jedne informacije i i /ili teme o kojoj se na okupljanju diskutira i donose eventualni zaključci. Očigledno je da izostaju prijeko potrebne pripreme u vođenju i sadržini okupljanja. Dakle, svrha okupljanja je nejasna. Registriranjem učesnika u toku prijavljivanja, njihovom ponovnom prozivkom i zatim „krugom“ odjavljivanja se ništa ne postiže.

- Voditelj često miješa kodove iz nekoliko različitih grupa, pa tako I-Italy koristi umjesto I – India, Fox je umjesto Foxtrot i sl. U sve se ubacuje stari internacionalni speling (G - Guatemala umjesto Golf i sl.), što je mješavina svega i svačega. Dakle, koristi se nepostojeći BiH kôd.

- Voditelj često koristi poštapalice i doskočice što graniči sa krajnjim neukusom i koje nisu primjerene vodećoj poziciji u okupljanju. Iste poštapalice se koriste tokom cijelog okupljanja u uvjerenju da svim učesnicima to godi.

- Voditelj često saopćava javno svoje privatne podatke kao što su mjesto i adresa stanovanja,
privatni broj telefona, broj bankovnog ra
čuna.

- Razmjenjuje sa učesnicima okupljanja QSL karte sa svojim pozivnim znakom a upućuje na razmjenu i QSL karti radio kluba čiji je on član a koji nije član Udruženja „ARA u BIH“.

- Često se vodi kampanje za prikupljanje sredstava za liječenje bolesnih, kampanje za prikupljanje sredstava za pomoć onim kojima je imovina stradala u prirodnim katastrofama a da su te kampanje stihijske i bez definiranih pravila.

- Aktualna praksa kod prijavljivanja učesnika je takva da se prijavljivanje vrši u toku cijelokupnog trajanja okupljanja, sve do službenog odjavljivanja okupljanja. Naravno da prijave poslije tematskog dijela (ako isti postoji), a pogotovu one na kraju okupljanja, nemaju nikakvog smisla. Tako okupljanje traje gotovo redovito najmanje 90 minuta, bez sadržaja.

Okupljanje samo radi formalne prijave i odjave gube svaki smisao i pretvaraju se u obi
čnu prozivku.

Analizirani su i drugi aspekti okupljanja. Tako je provjerom ustanovljeno da se ve
ći broj pozivnih znakova pod kojima se učesnici prijavljuju na okupljanje, ne nalaze u nekoj od svjetskih baza podataka, kao ona na WEB stranici www.qrz.com i sl. Jedino moguće objašnjenje za ovu pojavu je da radioamaterski operatori uglavnom imaju CEPT-2 kategoriju (prema starom Pravilu o radioamaterskoj službi br. 28/07)) odnosno Novice (N) kategoriju ( prema novom Pravilu o radioamaterskoj službi 92/20), pa potreba da se prijave u pomenute baze podataka je izostala s obzirom na prirodu i udaljenosti koje se postižu pri uspostavi veza.

Ako u
česnici pretendiraju održavanje veza preko repetitora ova potreba tek nema smisla. Radioamateri CEPT-1 kategorije (koja je po novom Pravilu o radioamaterskoj službi postala CEPT kategorija) bilo bi poželjno da budu prijavljeni najmanje na www.qrz.com.

Sve navedeno se do sada toleriralo ali je UO odlu
čio da i tu učini korake naprijed u pogledu podsjećanja na pravila kojih se treba pridržavati, posebno kada posredstvom dobro pozicioniranih repetitora, kao što je Vlašić, radio veza ima veliki domet. Rezultat toga nastojanja je donošenje ove Odluke.

.................

Kako je ovo bila jedina ta
čka dnevnog reda, on-line sjednica je zaključena. Zapisnik sa ove sjednice sačinjen je na osnovu prijedloga i mišljenja upućenih putem e-maila.

Predsjednik Upravnog odbora
Svetozar – Saša Lisul

Na osnovu poziva br. I-091/20  od dana 12.12.2020. godine  u prostorijama Općine Doboj Jug u Matuzićima (Doboj Jug) održana je 5. sjednica  Upravnog odbora Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu Asocijacija). Sjednica je započela sa radom u 11:00 sati.

Sjednici je prisustvovalo 5/pet/ članova Upravnog odbora i to:

1. Svetozar – Saša Lisul, predsjednik
2. Enes Sarić, član
3. Behad Hasić, član

4. Mensur Šakić, član
5. Almir Gadžo, član

Odsutni članovi UO, Ševal Salkić i Željko Kovačević, su opravdali svoje neprisustvovanje a za slučaj potrebe pri glasanju bili su dostupni on-line.
Pored gore navedenih, sjednici su prisustvovali predsjednik Skupštine Almir Agić i član Nadzornog odbora Rešid Haličević.  Zapisnik je vodio Almir Agić.
Na sjednicu je pozvan je i Darko Rusman, predstavnik Asocijacije u IARU R1 ali zbog ranije preuzetih obaveza istoj nije mogao prisustvovati.

Obzirom da je sjednici prisustvovalo više polovine članova, Upravni odbor je mogao punopravno odlučivati.

Na sjednici je, u skladu sa pozivom, predložen je sljedeći    

                                                            DNEVNI RED

 1. Poziv Ministarstva pravde BiH za ispravku novog Statuta Asocijacije
 2. Pokretanje krivičnog postupka protiv bivšeg Predsjednika Asocijacije
 3. Stanje QSL biroa, donošenje Odluke o daljem radu biroa
 4. Usvajanje Pravila o vođenju skedova
 5. Održavanje ŠARG 2021
 6. Raspodjela donacije od Općine Kakanj
 7. Promjena lokacije-sjedišta  Asocijacije
 8. Razmatranje dopisa Radio kluba 'Kreka' Tuzla
 9. Tekuća pitanja

TOK SJEDNICE:

AD1. Poziv Ministarstva pravde BiH za ispravku novog Statuta Asocijacije

Izvjestilac po ovoj tačci je Svetozar-Saša Lisul, koji je iznio slijedeće: 'Svi prisutni su ranije, kroz on-line raspravu, upoznati sa pozivom-zahtijevom Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj UP09 -07-1-1983/20 od 02.11.2020. god. kojim se traži više ispravki i dopuna novog (izmjenjenog) Statuta Asocijacije, kojeg je Asocijacija usvojila na svom Skupštinskom zasjedanju 23.08.2020. god.
Prema mišljenju članova UO, članova NO kao i Predsjednika Skupštine ,  jedan broj zahtijeva  za ispravkama i dopunama je opravdan ali neki zahtijevi
nemaju opravdanja i u  najmanju ruku su tendeciozni i zlonamjerni, kao i zasnovani na neshvatljivom nerazumijevanju naše djelatnosti i misije koju radioamateri u BiH provode  više od 70 godina, putem svog bivšeg Saveza i sadašnje  Asocijacije.
Ovo se prvenstveno odnosi na  zahtijev da se izmjene ili brišu pojedine alineje u čl. 12. novog Statuta, koji definiše ciljeve i djelatnosti naše Asocijacije. Name, taj zahtijev je upitan i besmislen!  Dovoljno se pitati: šta preostaje da radi naša Asocijacija? Tko će raditi poslove koji se trebaju brisati, zašto brisati i mijenjati djelatnosti i ciljeve koji su identični sa djelatnostima ciljevima koje su u svojim aktima  definisali svi nacionalni Savezi radioamatera u državama širom Evrope kao i svijeta a što je i globalno sadržano i u ciljevima i djelatnostima IARU - Međunarodne organizacije radioamatera?

Isto tako jasno je da nema zakonskih odredbi koje zabranjuju osporene ciljeve i djelatnosti, niti su oni u suprotnosti sa pozitivnom zakonskom regulativom pogotovo sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Tim prije što su u pitanju izvorne djelatnosti radioamaterskog hobija koje su i do sada bile definisane u dosadašnjem, trenutno važećem Statutu Asocijacije a u   novom-izmjenjenom Statutu su te djelatnosti preciznije definisane navođenjem dodatnih djelatnosti sa kojima se Asocijacija zaista bavila i do sada. U svjetlu  navedenog, Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine je u ostavljenom roku, dana 07.12.20. god.,  dostavljen naš akt u formi odgovora  na njihov poziv-zahtijev vezan za registraciju novog Statuta Asocijacije.'

Nakon kraće diskusije, prisutni članovi UO su jednoglasno usvojili

Zaključak

Potvrđuje se stav Upravnog odbora, ranije definisan kroz on-line raspravu, kao i sadržaj dopisa koji je od strane Asocijacije upućen Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, pod brojem I-084-1/20 od 07.12.2020. god.


AD2.  Pokretanje postupka protiv bivšeg Predsjednika ARA u BiH

Izvjestilac po ovoj tački dnevnog reda je Svetozar-Saša Lisul. Prisutne je upoznao sa svima poznatim Zaključkom iz tačke 3. Zapisnika sa Izvještajne skupštine Asocijacije održane 23.08.2020. god., kada je UO je dobio ovlaštenje poduzme korake protiv Fazlagić Mesuda, bivšeg Predsjednika ARA u BiH, koji je odbio da napravi primopredaju dužnosti sa novim Predsjednikom Asocijacije, odbio da Skupštini prezentuje pismeno i usmeno svoj Izvještaj o radu, Izvještaj o radu tadašnjeg Upravnog odbora kao i Izvještaj o finansijsko materijalnom poslovanju  Asocijacije, sve za 2019. godinu. Poduzimanje koraka protiv imenovanog zasnovano je i na Izvještaju novog  NO, koji je za period  2017-2019.godina i dio 2020.god. utvrdio puno nezakonitosti u radu i finansijskom  poslovanju Asocijacije.
Članovi UO su, zajedno sa članovima  NO  i Predsjednikom Skupštine, u periodu od održane Skupštine do sada, analizirali navedenu situaciju, a  na današnjoj sjednici prisutni članovi UO su jednoglasno donijeli

Odluku

1.  Pokrenuti krivični postupak podnošenjem krivične prijave putem  Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Fazlagić Mesuda, bivšeg Predsjednika Asocijacije.

2.  Angažovati advokata koji će u ime Asocijacije biti podnositelj prijave a po potrebi i zastupnik Asocijacije u toku sprovođenja istrage odnosno utvrđivanja odgovornosti u sudskom postupku.

3. Zadužuje se Svetozar- Saša Lisul da obezbjedi sve preduslove za podnošenje krivične prijave nadležnom tužilaštvu, sa rokom podnošenja najkasnije do 31.12.2020. god.

AD3.  Stanje QSL biroa, donošenje Odluke o daljnjem radu biroa

Kraće uvodno obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda dao je Svetozar- Saša Lisul. Osvrnuo se na opće stanje u radu dolaznog i odlaznog QSL biroa koje je, sa različitih aspekata gledajući, nezadovoljavajuće i što je često izazivalo revolt članova. Svima je jasno da su problemi u radu QSL biroa  nasljeđeni a najveći problem  je što nije otpremljena veća količina odlaznih QSL karata  koje su članovi predavali u Asocijaciju unazad nekoliko godina. Ukupna težina tih neotpremljenih QSL karata je oko 30 kg.

Diskusija svih prisutnih zasnivala se na razmjeni mišljenja oko nekoliko bitnih pitanja: koji način organizovanja QSL biroa je najpogodniji za Asocijaciju, kakav stav, u pogledu troškova slanja, zauzeti oko gore pomenutih neotpremljenih QSL karti, pogodnosti u troškovima slanja QSL karti članova Asocijacije u narednom periodu i drugo.

Nakon diskusije  prisutni članovi Upravnog odbora jednoglasno su usvojili slijedeće

Odluke

1. Izvršavanje poslova odlaznog i dolaznog QSL biroa,  za potrebe Asocijacije, povjerava se E7 QSL BIROU koga vodi Robert Babec iz Banja Luke. U tu svrhu sa imenovanim će se potpisati Sporazum o međusobnoj saradnji a koji će sadržavati detalje o načinu i uslovima rada QSL biroa,  uz definisanje pokrivanja i pravdanja troškova nastalih pri otpremi  QSL karata u druge QSL biroe svijeta. Zadužuju se Almir Gadžo i Svetozar-Saša Lisul da sa imenovanim usaglase prijedlog  predmetng  Sporazuma, koga će verifikovati UO Asocijacije. Sporazum će se objaviti na WEB Asocijacije uz koji će se objaviti detalji u pogledu prava i obaveza članova u distribuciji QSL karata.

2. S obzirom na to da je veoma teško utvrditi kada su neotpremljene QSL karte dostavljene u Asocijaciju, kada su se neke količine od dostavljenih QSL karata ipak  otpremile i s obzirom na to da je  datume i iskorištenja pogodnosti definisane  unutar plaćene članarine nemoguće analizirati i dr.,  troškove slanja neotpremljenih  QSL karata iz proteklih godina  snositi će  Asocijacija za sve pozivne znakove čije su QSL karte do kraja godine zatečene u Asocijaciji. Izuzetak u cjelokupnom plaćanju ove otpreme odnosi se na samo nekoliko pozivnih znakova, kada bi bila uputna   participacija u troškovima od vlasnika tih pozivnih znakova. Zadužuje se  Enes Šarić i Svetozar-Saša Lisul da stupe u kontakt sa tim članovima i predlože rješenje djelomičnog učešća u troškovima otpreme.

Vezano za QSL biro, donose se istovremeno i slijedeći

Zaključci

1. Zadužuje se Senaid Pleh, sekretar Asocijacije, da

 1. u E7 QSL biro  blagovremeno dostavi spisak članova Asocijacije, koji će se ujedno objaviti na WEB stranici Asocijacije.
 2. na WEB stranici Asocijacije da objavu vezanu za prava i obaveze članstva/Asocijacije, koja će eksplicitno sadržavati način postupanja u pogledu otpreme QSL karti u E7 QSL biro, plaćanje, rokove i mjesta dostavljanja QSL karti za otpremu i dr., kao i način dostavljanja primljenih QSL karti obrađenih u E7 QSL birou.

2. U pogledu pogodnosti koje članovi  Asocijacije imaju na osnovu plaćene članarine, na snazi je odredba iz ranije Odluke UO Asocijacije kojom je u plaćenu članarinu uračunat besplatan prijem neograničenog broja QSL karata (za jedan pozivni znak člana) kao i obaveza Asocijacije za plaćanje troškova otpreme QSL karata u količini do 1kg na godišnjem nivou (za jedan pozivni znak člana). Upravni odbor je svjestan činjenice da ova pogodnost u priznavanju troškova otpreme 1 kg QSL karti nije u srazmjeri sa visinom članarine jer je evidentno, imajući u vidu povećane cijene otpreme, da ni iznos članarine ne može pokriti troškove te otpreme. Nadalje, ako se to stavi u odnos prema onima koji šalju minimalnu težinu QSL karti odnosno onima koji QSL karte nikako ne šalju, nesrazmjernost u pogodnostima je još izraženija. Zato je neophodno da nadležni organ Asocijacije  donese novu Odluku o članarini i pogodnostima koje ta članarina nosi. U skladu sa čl. 23 važećeg Statuta tu odluku donosi Skupština zbog čega će Upravni odbor u najkraćem vremenu poduzeti korake u cilju prevazilaženja ovakve situacije.


AD4.  Pravilo vođenja SKEDOVA  u Asocijaciji

Izvjestilac po ovoj tačci je Mensur Šakić. Unazad nekoliko mjeseci, članovi UO su on-line razmjenjivali mišljenja o unapređenju vođenja skedova posebno na repetitorima kojima upravlja Asocijacija. Iz toga je proizašlo jedinstveno mišljenje da se u tim skedovima krše pravila Ham spirita kao i pravila komuniciranja, tako da skedovi liče na neartikulisano raspravljanje bez definisane teme. Kada se tome doda vođenje skeda u ne amaterskom žargonu, spelovanje sa izmišljenim (internacionalno nepravilnim) imenima pri sricanju, ubacivanje neumjesnih poštapalica i drugo, onda se tu radi o 'skedu radi skeda' a ne o ugodnom radioamaterskom druženju koje ima svoju temu i koje ima za cilj: obavještavanje, educiranje, analiziranje proteklih takmičenja, rasprava o tehničkim novitetima u oblasti radioamaterizma,  iznošenje mišljenja članstva o novim aktivnostima, obrazloženja vezana za globalni rad Asocijacije, itd.itd. Naravno sked može i biti 'opuštajući' kada radioamateri slobodnije komuniciraju ali u okviru ham spirita i pravila radioamaterskog saobraćaja.
Uočene nepravilnosti u održavanju – vođenju skedova izrazite su na  repetitoru R3 Vlašić i svako neprimjerno vođenje i neprimjeran sadržaj skeda mogu izazvati negativne komentare, posebno kod naših susjeda van BiH, što znači na štetu naše Asocijacije.

U skladu sa dodatnom raspravom na sjednici, prisutni članovi UO su jednoglasno donijeli

Zaključak

Zadužuje Mensur Šakić da najkasnije do 31.01.2021. god. sačini Pravilo o vođenju skedova, kojeg će UO verifikovati svojom on-line odlukom najkasnije 7 (sedam) dana od dana dostavljanja članovima UO. Pravilo o vođenju skedova objaviti na WEB stranici Asocijacije.


AD 5. Održavanje ŠARG 2021

Obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda je dao Enes Šarić. Jedan od Planskih zadataka Asocijacije je održavanje ŠARG 2021. U on-line kontaktima, prije nekoliko mjeseci,  'otvoreno' je ovo pitanje pred članovima UO i šire, kada je sačinjen Prijedlog konkursa (javnog oglasa), kojim bi se pozvali klubovi da apliciraju za ulogu domaćina ovog šampionata.

Nakon rasprave svih prisutnih, prisutni članovi UO jednoglasno su donijeli

 Zaključak

1.Usvaja se tekst konkursa (javnog oglasa) o pozivanju Radio klubova, koji su članovi  Asocijacije, da apliciraju za  domaćina ŠARG 2021. Isti objaviti na WEB stranici najkasnije do 31.01.2021. god.

2. Odluka Upravnog odbora o održavanju ŠARG 2021 će se donijeti nakon zatvaranja konkursa, odabira  domaćina (ili grupe domaćina), prihvatanja konstrukcije finansiranja ŠARG  kao i  ukidanja ograničenja koje je trenutno izazvao  virus Covid19.

3. Za izvršenje obaveze pod tačkom 1. ovog Zaključka zadužuje se Enes Šarić. Imenovani je dužan prikupiti i analizirati dostavljene aplikacije, dati svoje prijedloge i mišljenja i o tome blagovremeno podnijeti izvještaj na sjednici UO.


AD 6.
Raspodjela novčane donacije od Općine Kakanj za aktivnost BOBOVAC 2020

Obrazloženje po ovoj tačci dnevnog reda dao je Svetozar - Saša Lisul. U skladu sa Planom aktivnosti, Asocijacija je  na Dan državnosti BiH ( 25.11.2020.) u neposrednoj saradnji sa Radio klubom Kakanj a pod vodstvom Menadžera za VHF/UHF, učestvovala u proslavi na gradu Bobovac, ostvarujći UHF i VHF radio veze sa radioamaterima BiH i šire. To je rezultiralo i izdavanjem naše diplome pod nazivom 'Kraljevski grad Bobovac'.

U pripremi te aktivnosti upriličen  susret sa Načelnikom općine Kakanj, kojom prilikom je obećao pomoć, što je i ispoštovao, jer je na račun Asocijacije uplaćeno 1.200,00 KM. Logično, to je uradio prvenstveno zbog Radio kluba Kakanj. Dva Predsjednika  (Asocijacije i Radio kluba Kakanj) postigli su sporazum da se sredstva donacije podjele na jednake dijelove. Kako im  klupski bankovni račun nije trenutno operativan a postoji potreba za kupovinom klubske opreme ili plaćanje usluga, predlaže  da UO ARA u BiH  donese Odluku da  će se novčana sredstva u iznosu do 600,00 KM utrošiti ili za kupovinu opreme ili plaćanje usluga ili će se ova novčana sredstva u tom iznosu prebaciti na bankovni račun Radio kluba Kakanj, ako u međuvremenu račun postane operativan.

Nakon kraće diskusije, prisutni članovi UO jednoglasno donose

Odluku
 
1. Zajednički ostvarena novčana donacija u iznosu od 1.200,00 KM, dobijena od Općine Kakanj za izvršenu aktivnost BOBOVAC 2020 podijeliti će se na jednake dijelove od po 600,00 KM između naše Asocijacije i Radio kluba Kakanj.

2. Novčana sredstava u iznosu od 600,00 KM  Asocijacija će uplatiti na bankovni račun Radio kluba Kakanj ili će Asocijacija, za potrebe Radio kluba Kakanj, nabaviti potrebnu klupsku opremu ili platiti usluge koje je treće lice obavilo u ime i za račun kluba. O vrsti opreme odnosno vrsti usluge Odluku će donijeti ovlašteni organ upravljanja Radio kluba Kakanj.

3. Za realizaciju ove Odluke zadužen je Sekretar Asocijacije Senaid Pleh.

AD 7. Novo sjedište (adresa) ARA u BiH

Obrazloženje za ovu tačku dnevnog reda dao je Predsjednik Asocijacije Svetozar-Saša Lisul. Članovi UO su upoznati na koji način smo, poslije izbora novih organa upravljanja 22.12.2019. god., ostali sa svojim sjedištem na adresi ul. Derviša Numića 6, Sarajevo.

Kako smo nedavno ostali bez pravnog osnova da to sjedište i dalje koristimo, bili smo prinuđeni tražiti novo sjedište (adresu) za Asocijaciju. Zahvaljujući ranijim razgovorima vezanim za sjedište,  Svetozar-Saša Lisul, Mesud Šakić i Senaid Pleh su stupili u kontakt sa Mehom Mlivo i obišli klupske prostorije Radio kluba E73ENS (Novo Sarajevo) a koje se nalaze u ul. Derviša Numića 70. Ponuđeno nam je da sjedište Asocijacije prijavimo na ovoj adresi. Lokacija je pogodna sa više aspekata a najvažnije je to što se pošta koja dolazi za Asocijaciju može preuzimati od strane osobe koje to obavlja i za Radio klub.

Na osnovu ovoga obrazloženja, prisutni članovi UO jednoglasno donose

Zaključak

1.  Sprovesti aktivnosti vezane za novo sjedišta Asocijacije u Domu MZ Vrace, u vlasništvu Općine Novo Sarajevo, u prostoru koga koristi Radio klub 'Novo Sarajevo'., ul. Derviša Numića 70, Sarajevo.

2. Odluku o proglašenju novog sjedišta donijeti će Upravni odbor Asocijacije nakon dobijanja saglasnosti (odluke, zaključka) od strane Općine Novo Sarajevo – Službe za CZ  kao i saglasnosti nadležnog organa Radio kluba 'Novo Sarajevo'.

3. Za sprovođenje aktivnosti zadužuje se Sekretar Asocijacije Senaid Pleh i Meho Mlivo.


AD 8. Razmatranje dopisa iz Radio kluba 'Kreka' Tuzla

Radio klub 'Kreka' Tuzla uputio je dopis Asocijaciji, čiji je predmet 'Žalba zbog nedoličnog ponašanja' , kojim se ukazuje na određene probleme u odnosima između pojedinih članova Radio kluba 'Kreka' i Radio kluba 'Tuzla'. Ovaj dopis je pročitan pred članovima UO.  Rasprava, koja je vođena među prisutnima, temeljila se na potrebi poduzimanja koraka održavanja zajedničkog susreta ovlaštenih predstavnika oba kluba zajedno sa predstavnicima Asocijacije.

Prisutni na Sjednici su svjesni da se Asocijacija ne može preuzimati ulogu tužitelja, branioca, sudija i sl. ali u konstruktivnom razgovoru sa radioamaterima iz oba kluba, u okvirima Ham spirita, rješenja se uvijek mogu naći. Sastanak iskoristiti i za razmjenu mišljenja oko drugih pitanja koja su u ovom trenutku aktuelna unutar oba kluba kao i na nivou Asocijacije.

Prisutni članovi UO su jednoglasno donijeli  

Zaključak

Najkasnije do polovine februara 2021. god. organizovati sastanak između predstavnika Radio kluba 'Kreka' i Radio kluba 'Tuzla' na kome će prisustvovati Predsjednik Asocijacije Svetozar-Saša Lisul sa nekim od članova Upravnog ili Nadzornog odbora. 

AD 9. Tekuća pitanja

       9.1 Iskorištenje BUNKERA, nekretnine u vlasništvu Asocijacije

Pokreće  rasprava kako bi se u narednom periodu zauzeli stavovi u cilju  iznalaženje rješenja  za Bunker (Winkel – sklonište) koje se nalazi u Sarajevu i koji je u vlasništvu ARA u BiH. Opšte poznato je da je Bunker nacionalni spomenik za koji su, Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, definisane određene mjere zaštite a time i upotrebe. Pitanja iskorištenja ove nekretnine su dugo vremena otvorena ali riješenja za postizanje dobrobiti za radioamaterizam do sada nisu pronađena.
 
Odluka gore pomenute Komisije donesena je 2014. god i istu će Svetozar-Saša Lisul proslijediti svim članovima UO kako bi se upoznali sa detaljima o statusu Bunkera i kako bi sačinili listu pitanja i prijedloga za iskorištenje ove nekretnine. Odgovori na ta pitanja će se vjerovatno morati tražiti kod Općine Novo Sarajevo, Organa uprave nadležnog za urbanizam i katastar KS,  Zavoda za izgradnju KS, Zavoda za zaštitu spomenika u KS i FBiH itd. i jasno je da će se na te odgovore dugo čekati ali treba biti uporan posebno kroz traženje  kontakt osoba koje bi mogli ubrzati naše prijedloge i zahtijeve.
Kao prvi korak u ovome, zadužuje se Mensur Šakić se da u Zemljoknjižnom uredu Općinskog suda Sarajevo 'izvadi' zemljoknjižni izvadak za ovu našu nekretnininu, jer u našoj arhivskoj dokumentaciji nije pronađen.

      9.2  Objava spiska članova Asocijacije

Zadužuje se Sekretar Asocijacije Senaid Pleh da ažurira spisak članova Asocijacije koji su regulisali članarinu, sa stanjem na dan 31.12.2020. god. Spisak u najkraćem roku objaviti na WEB stranici Asocijacije.


Sjednica je završena u 14.30 sati.

Zapisnik vodio:                                                                                  Predsjednik  UO  Asocijacije
  Almir Agić                                                                                             Svetozar – Saša Lisul                                                                

Radioamateri iz naše Asocijacije dali su svoj doprinos obilježavanju Dana državnosti svojim neposrednim učešćem na simboličnom narodnom okupljaju na Kraljevskom gradu Bobovac. To nije bilo samo puko prisustvo na skupu jer, kako je bilo najavljeno, taj dan sa lokacije Bobovac održavane su radio veze na HF/VHF opsezima a skup je zvanično, u ime članova Asocijacije, prigodnim govorom, pozdravio Predsjednik naše Asocijacije.
Tako smo, na svoj specifičan način, čestitali i Dan državnosti i radioamaterima širom BiH.

Osvajanje diplome „Kraljevski grad Bobovac“ je bio interesantan izazov za mnoge operatore.
Na VHF području radilo se, kao što je bilo i dogovoreno, na našim repetitorima i nekim simplex kanalima. Većina kontakta je ostvarena preko repetitora Vlašić (R3), dijelom preko repetitora Konjuh (R4), a čak i preko R0 Jablanica! Urađene su ukupno 142 FM veze sa radioamaterima iz E7 i okruženja.

Na HF području radila je ekipa mladih operatora, i uprkos lošim propagacijama, uradilo se 89 veza na 80 m (SSB i CW) kao i 175 veza na 40 m ( SSB i CW). Tako su nam, putem kratkih talasa, Dan državnosti čestitali radioamateri iz DL, ON, 4O, YU, Z6, 9A, HA, SP,.... i svakako E7.

Našu aktivnost, druženje i prisustvo skupu upotpunio je i lijep sunčan dan. Posjetioci , kojih bi sigurno bilo puno više da nije ovakva epidemiološka situacija, su bili oduševljeni kad su vidjeli PPS „uživo“ , pod šatorom. U početku je bilo malih problema sa napajanjem (agregat), ali strpljenje učesnika i operatora je ipak nagrađeno mnogobrojnim vezama. Ova naša aktivnost je i dokaz da ubuduće moramo više 'među svijet', uživo se pokazivat i raditi, afirmišući naš prelijepi hobi.

Sve je dobro kad se dobro svrši. Obećali smo da ćemo se na Bobovcu pojaviti i iduće godine, da li u istom 'ruhu' ili nekom drugom, odlučiti ćemo zajedno. Čestitke svima koji su pomogli u ovoj aktivnosti a posebno najvećim 'krivcima'' radnog tima: Enver (E74E), Emin (E71CQ ), Tarik (E75TM), Amir (E74GT) na čelu sa VHF menadžerom Armanom (E77P). Nepravedni bi bili kada bi u ovome izostavili naglasiti i nesebičnu pomoć Armina (E71ARA), Raleta (E73KT), HAMLETA Čobo Suada i Mersihe (E72MB), koja nam je napravila puno lijepih fotografija. Album će biti objavljen na FB profilu ARA u BiH.

Zahvalnost za pomoć upućujemo BH TELECOM d.d. Sarajevo, firmi koji je često uz nas, kao i Načelniku Općine Kakanj gosp. Šljivo Aldinu.

Vidimo se i čujemo na nekoj od slijedećih aktivnisti.

73/GL!

bobovac 2020 16bobova 2020 6

bobovac 2020 13

bobovac 2020 3

bobovac 2020 99

bobovac 2020 5

bobovac 2020 15

bobovac 2020 19

Bobovac

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22