Poštovani,

Skupština ARAuBIH će se održati kako je i planirano 22.12.2019. godine u Zenici. Da bi prostor bio što adekvatniji Radio klub Zenica je obezbjedio drugu lokaciju. Umjesto predviđene adrese na lokaciji radio kuba, ista će se održati u Press Sali Atletskog kluba u Zenici.

Parking je kod šoping centra u Zenici, u blizini stadiona.

Na osnovu Člana 16, a u vezi članova 11, 14 15 i 18 Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini Predsjednik Udruženja donosi :

O D L U K U

o prestanku statusa člana Asocijacije radio amatera u Bosni i Hercegovini pravnih i fizičkih lica i brisanja iz evidencije članstva, a koji se nalaze na spisku u prilogu ove odluke.

 

.........

Kompletna odluka se nalazi ovdje.  Listu članova koja je sastavni dio ove odluke možete pronaći ovdje.

 

 

 

logo

Ovogodišnji drugi Kidsday održat će se u subotu 15. lipnja.

Ovaj događaj je posebno stvoren za promociju Amaterskog hobija mladima.

Ovo je trenutak u kojem možete podijeliti svoj amaterski radio hobi sa svojom obitelji, unucima, prijateljima, izviđačima ili čak široj javnosti.

Ovaj dan može biti prvi put da mladi iskuse pravu radio vezu, nadamo se da će se zainteresovati i da postanu ovlašteni radioamateri.

Možete koristiti ovu predloženu razmjenu: Ime, dob, mjesto i omiljena boja. Ako se operater promijeni, ponovno radite istu stanicu. Da biste privukli pozornost, nazovite "CQ Kids Day".

Predložene frekvencije IARU R1:

10 metara: 28.350 do 28.400 MHz

15 metara: 21,360 do 21,400 MHz

20 metara: 14.270 do 14.300 MHz

40 metara: 7.080 do 7.120 MHz

80 metara: 3.650 do 3.750 MHz

Ostale predložene frekvencije ARRL-a:

12 metara: 24,960 do 24,980 MHz

17 metara: 18,140 do 18,145 MHz

40 metara: 7,270 do 7,290 MHz

80 metara: 3,740 do 3,940 MHz

Informaciju sa pojašnjenjem načina rada dolaznog i odlaznog QSL biroa možete pročitati ovdje.

Broj: IZ-093/19
Sarajevo, 06.12.2019. godine

Članovi ARAuBiH


Predmet: Poziv za zasjedanje Skupštine ARAuBiH


U skladu sa Članom 21. Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, sazivam izbornu Skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. lzbor radnih tijela Skupštine:

1.1. lzbor verifikacione komisije (tri člana),
1.2. lzvještaj verifikacione komisije,
1.3. lzbor Radnog predsjedništva (predsjednik Skupštine i dva člana), 1.4. lzbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
1.5. lzbor izborne komisije

2. Prijedlog izvještaja o radu Asocijacije radioaamatera u BiH:

2.1. lzvještaj o radu ARAuBiH za 2018. godinu,
2.2. lzvieštaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu,
2.3. lzvještaj Upravnog odbora ARAuBiH,
2.4. lzvještaj Nadzornog odbora ARAuBiH,
2.5. Rasprava o izvještaju za 2018. godinu,
2.6. Donošenje Odluke o izvještaju za 2018. godinu,

3.    lzbor predsjednika ARAuBiH, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i sekretara Udruženja,
4.    Razno

Sjednica Skupštine ce se održati dana 22.12.2019. godine (nedjelja) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Radio kluba ,,Zenica", Fakultetska 17, Zenica.

Sjednici sa pravom glasa mogu prisustvovati svi članovi ARAuBiH koji u skladu sa vazećim Statutom imaju status člana Udruženja.

Ovjeru pojedinaćnih punomoći za zastupanje vrse opunomoćitelji lično, uz nadovjeru radio klubova za svoje članove, odnosno ARAuBiH za direktne članove. Obrazac punomoći biće dostupan na službenoj stranici ARAuBiH.

Materijali za Skupštinu dostavljeni su u ranijim pozivima na Skupstinu.

Predsjednik Skupštine ARAuBIH

Senaid Pleh, E73PS s.r.

Orginal poziv u PDF formatu

Obrazac punomoći

Popis radioamatera kojima su pristigle QSL karte koji nisu članovi QSL biroa.
Preuzmi popis

QSL karte se mogu preuzeti u kancelariji ARAuBIH uz predhodnu uplatu od 10 KM na Ž.R. Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini. Uplata važi za QSL biro za 2019. godinu.

Regulatorna agencija za komunikacije je pokrenula Javne konsultacije na nacrt Pravila xx/2018 o radio-amaterizmu u BiH. Javne konsultacije traju do 17.2.2019. godine, a tekst nacrta Pravila o radio-amaterizmu možete preuzeti na linku.

Poštovani članovi ARAuBiH, 

Na osnovu Statuta ARAuBiH, član 21., a na zahtjev Upravnog odbora, pozivamo vas na sjednicu Skupštine ARAuBiH.

Skupština će se održati dana 22.9.2018. godine u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne bb, sa početkom u 11 časova.

S poštovanjem,

Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Senaid Pleh - E73PS

 

Dokumenti:

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)33 722-245
Fax: +387 (0)33 722-242
Pon./Sri./Pet. 10 - 14 h

Internet

E-mail:
kancelarija@arabih.net
office@arabih.net
E-mail za slanje priloga:
ham.radio.news@etf.unsa.ba
Skype:
ARABiH-kancelarija
Facebook:
ARAuBIH

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
3389002206120771
Uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771
SWIFT: UNCRBA22