ARA u BiH NA PROSLAVI DANA DRŽAVNOSTI BiH NA KRALJEVSKOM GRADU BOBOVAC, 25.11.2020.

bobovac 2020 16

Radioamateri iz naše Asocijacije dali su svoj doprinos obilježavanju Dana državnosti svojim neposrednim učešćem na simboličnom narodnom okupljaju na Kraljevskom gradu Bobovac. To nije bilo samo puko prisustvo na skupu jer, kako je bilo najavljeno, taj dan sa lokacije Bobovac održavane su radio veze na HF/VHF opsezima a skup je zvanično, u ime članova Asocijacije, prigodnim govorom, pozdravio Predsjednik naše Asocijacije.
Tako smo, na svoj specifičan način, čestitali i Dan državnosti i radioamaterima širom BiH.

Osvajanje diplome „Kraljevski grad Bobovac“ je bio interesantan izazov za mnoge operatore.
Na VHF području radilo se, kao što je bilo i dogovoreno, na našim repetitorima i nekim simplex kanalima. Većina kontakta je ostvarena preko repetitora Vlašić (R3), dijelom preko repetitora Konjuh (R4), a čak i preko R0 Jablanica! Urađene su ukupno 142 FM veze sa radioamaterima iz E7 i okruženja.

Na HF području radila je ekipa mladih operatora, i uprkos lošim propagacijama, uradilo se 89 veza na 80 m (SSB i CW) kao i 175 veza na 40 m ( SSB i CW). Tako su nam, putem kratkih talasa, Dan državnosti čestitali radioamateri iz DL, ON, 4O, YU, Z6, 9A, HA, SP,.... i svakako E7.

Našu aktivnost, druženje i prisustvo skupu upotpunio je i lijep sunčan dan. Posjetioci , kojih bi sigurno bilo puno više da nije ovakva epidemiološka situacija, su bili oduševljeni kad su vidjeli PPS „uživo“ , pod šatorom. U početku je bilo malih problema sa napajanjem (agregat), ali strpljenje učesnika i operatora je ipak nagrađeno mnogobrojnim vezama. Ova naša aktivnost je i dokaz da ubuduće moramo više 'među svijet', uživo se pokazivat i raditi, afirmišući naš prelijepi hobi.

Sve je dobro kad se dobro svrši. Obećali smo da ćemo se na Bobovcu pojaviti i iduće godine, da li u istom 'ruhu' ili nekom drugom, odlučiti ćemo zajedno. Čestitke svima koji su pomogli u ovoj aktivnosti a posebno najvećim 'krivcima'' radnog tima: Enver (E74E), Emin (E71CQ ), Tarik (E75TM), Amir (E74GT) na čelu sa VHF menadžerom Armanom (E77P). Nepravedni bi bili kada bi u ovome izostavili naglasiti i nesebičnu pomoć Armina (E71ARA), Raleta (E73KT), HAMLETA Čobo Suada i Mersihe (E72MB), koja nam je napravila puno lijepih fotografija. Album će biti objavljen na FB profilu ARA u BiH.

Zahvalnost za pomoć upućujemo BH TELECOM d.d. Sarajevo, firmi koji je često uz nas, kao i Načelniku Općine Kakanj gosp. Šljivo Aldinu.

Vidimo se i čujemo na nekoj od slijedećih aktivnisti.

73/GL!

bobovac 2020 16bobova 2020 6

bobovac 2020 13

bobovac 2020 3

bobovac 2020 99

bobovac 2020 5

bobovac 2020 15

bobovac 2020 19

Bobovac

ZAPISNIK SA IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ARA U BiH (Doboj Jug, 23.08.2020. god.) možete u PDF formatu preuzeti ovdje

cestitka araubih web

Nakon šest dana on-line zasjedanja završena je IARU REGION 1 konferencija koja je, tokom sedmice,  sadržavala niz diskusija predloženih od strane članica udruženja, Izvršnog komiteta te drugih zainteresovanih strana. To je rezultiralo sa nekih 50 preporuka na Završnom plenarnom sastanku i to iz oblasti finansija, HF-a, VHF-a, EMC-a, omladine te problema koji se tiču uprave IARU 1 regiona.

Na Završnom plenumu, koji je otvorio predsjednik Regiona 1 Don Beattie, G3BJ, uz prisustvo oko 120 delegata a na kojem su glasali predstavnici nacionalnih delegacija, razmotrene su i usvojene preporuke koje će rezultirati aktivnostima i promjenama pravila u IARU Regionu 1.

Na Završnom plenarnom sastanku također su dogovorena i određena imenovanja na pozicije sa kojih su se povukli neke kolege. Novoimenovani su:
Chair, IARU Region 1 VHF Committee: Dick Harms, PA2DW

Predsjednik, IARU Region 1 EMC Committee: Dr Wolf Mahr, OE1MHZ

Predsjednik, IARU Spectrum and Regulatory Liaison Committee: Barry Lewis, G4SJH

Predsjednik, IARU Region 1 Youth Working Group: Philipp Springer, DK6SP

IARU Region 1 Monitoring System Coordinator: Gaspar Miró, EA6AMM.

Inače, tokom svih ovih šest dana, predstavnik delegat ARAuBiH na ovo konferenciji bio je Darko Rusman, E70A, koji je aktivno učestvovao u njenom radu. S obzirom na broj donešenih preporuka i dokumenata, koje su i veoma značajne, preporučujemo da pročitate dokumente u prilogu u kojima su one navedene.
Očekujemo i izvještaje pojedinih komiteta koji su zasjedali tokom konferencije kada ćemo te dokumente i preporuke detaljnije prezentovati putem našeg portala.

Zapisnik (PDF)

Preporuke (PDF)

Broj: : I-54/20
Dne: 14.08.2020. god.

Z A P I S N I K sa TREĆE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)

Na osnovu ukazane potrebe, dana 14.08.20. god., održana je on-line 2. sjednica Upravnog odbora
Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

Na on-line zasjedanju sjednice u
čće su uzeli su slijedeći članovi UO:

1. Svetozar – Saša Lisul
2. Enes Sari
ć
3. Ševal Salkić
4. Behad Hasić
5. Željko Kovačević

Odsutni su
članovi UO: Almir Gadžo i Mensur Šakić

Pored navedenih , u radu on-line sjednice su u
čestvovali sekretar Asocijacije Senaid Pleh, Arman Destanović,
Alen Ruvi
ć i Emin Šehić, bez prava glasa pri odlučivanju.

Obzirom da je on-line sjednici u
čestvovalo više od 50% članova, Upravni odbor je mogao punopravno da
odlu
čuje.

Za on-line sjednicu predložen je sljede
ći

DNEVNI RED:

1.
Donošenje Prijedloga Programa i plana rada Asocijacije za 2020./2021. god.
Tok rada na sjednici:

AD 1.

Izvještajna Skupština ARA u BiH sazvana je za 23.08.2020. god. i jedna od ta
čaka Dnevnog reda je usvajanje
Programa i plana Asocijacije za perod 2020./2021. Nacrt ovog dokumenta je je poslan uvid svim
članovima UO
a u kreiranju su u
čestvovali i svi menadžeri za pojedine oblasti rada.
Na ovoj on-line Sjednici, nakon manjih sugestija i primjedbi, sa 5/pet/ glasova ZA, skladu sa
članom 24 i 25
Statuta, donesena je

ODLUKA

Donosi se Prijedlog Programa i rada ARA u BiH za 2020./2021. god. i isti se upu
ćuje Skupštini na
razmatranje i usvajanje.

Izvršilac: Senaid Pleh

Zapisnik sačinio:

Sekretar ARAuBiH
Senaid Pleh, E73PS
Predsjednik UO Asocijacije:

Svetozar – Saša Lisul

Zapisnik u PDF formatu

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22