iarulogoU našem radioamaterskom radu svjedoci smo, nažalost često, nasrtaja na frekvencije i opsege koje nam pripadaju. Rezultat naše višegodišnje borbe, najviše na međunarodnom nivou, je da danas imamo veliki broj opsega na različitim dijelovima spektra koji nam, osim kontinuirane komunikacije, omogućava i eksperimentiranje. Svi se sjećamo zadnjeg pokušaja francuskog regulatora da se radioamaterima oduzme 2-metarski opseg što je osujećeno koordiniranom akcijom radioamatera kroz IARU.
Nažalost, sada se javljaju novi trendovi a o čemu se radi pročitajte iz pisma Predsjedika IARU, Tima Ellama koje je poslao svim članicama:

"Kao što znate, radiofrekvencijski spektar je konačan resurs. Iako smo kao radioamateri bili vrlo uspješni u sticanju i zadržavanju pristupa znatnim dijelovima ovog spektra u prošlosti, sve je veći pritisak da se amaterski dio spektra preusmjeri ili izvrši podjela frekvencija kako bi se udovoljilo zahtjevima komercijalnih interesa. Gotovo je neizbježno da ćemo ih morati ustupati u budućnosti.
U prošlosti je taj pritisak uglavnom vršen preko International Telecommunication Union (ITU) na Svjetskim konferencijama o radiokomunikacijama. To je omogućilo da Međunarodni radioamaterski savez (IARU) odgovori koordinirano na način da najbolje odbranimo svoje frekvencije.

Sada postoji trend da nacionalni regulatori pokušavaju zaobići ITU i jednostrano nastojate prerasporediti radioamaterske bandove.
Ovo ima dvije ozbiljne posljedice:
- Nacionalna radioamaterska udruženja su ostavljena da sama brane amaterski radio u svojoj zemlji bez korištenja resursa i iskustva IARU-a; i
- Postoji rizik od fragmentacije amaterskih alokacija i i gubljenja harmonizovanih alokacija na globalnom nivou, čime se ometa međunarodna komunikacija.

Priroda zahtjeva za spektrom od strane komercijalnih interesa je takva da su naše VHF, UHF i mikrotalasne frekvencije suočavaju se s najvećom prijetnjom. Mi koristimo ove opsege, i za lokalne i za komunikacije na daljinu, uključujući repetitore, prenos podataka, rad sa slabim signalima, EME i satelitske komunikacije. Također su neprocenjivi za eksperimentisanje. Relativno je lako dokazati da postoji značajna aktivnost na nižim VHF / UHF opsezima, dok se isto ne može reći za naše više opsege. Zauzeti su tokom posebnih događaja kao što su takmičenja, ali mogu biti slobodni u drugim vremenima. To može navesti nacionalne regulatore da pomisle da se ti opsezi mogu preusmjeriti na druge radio servise.
Kako bi se spriječilo da se naši opsezi oduzmu i raskomadaju, od vitalne je važnosti da članice Udruženja rade s IARU-om na koordinaciji odgovora nacionalnim regulatorima. Imamo niz opcija koje se mogu uzeti u obzir, poput:

- Pokazivanje da preraspodjela ili dijeljenje opsega nije praktična;
- Koordiniranje načina za dijeljenje naših opsega s drugim servisima;
- Sužavanje naših trenutnih opsega u cilju prilagođavanja drugim servisima;
- Premještanje naših sadašnjih opsega;
- Oslobađanje naših opsega; i
- Kombinacija gore navedenih opcija.

Molimo vas da nas obavijestite o svim takvim prijetnjama amaterskim radio alokacijama u vašoj zemlji čim nešto saznate o njima. Nemojte ulaziti u bilo kakve rasprave o promjenama na određenim opsezima sa vašim regulatorom bez razgovora s IARU-om kako bi se omogućio koordiniran odgovor koji treba dogovoriti. U takvom koordiniranom odgovoru možemo tada uzeti u obzir kretanja u drugim dijelovima svijeta, kako bi se osiguralo zadržavanje usklađenih amaterskih alokacija između zemalja i ITU regija u najvećoj mogućoj mjeri.
Ova koordinacija je od vitalne važnosti ako želimo da amaterski radio nastavi uživati pristup  frekvencijama na višim dijelovima spektra.

IARU možete kontaktirati na:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Hvala vam na pomoći u promociji i odbrani radioamaterskog spektra.
73,
Tim Ellam, VE6SH
Predsjednik IARU"

Broj: IZ-093/19
Sarajevo, 06.12.2019. godine

Članovi ARAuBiH


Predmet: Poziv za zasjedanje Skupštine ARAuBiH


U skladu sa Članom 21. Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, sazivam izbornu Skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem sljedeći

Dnevni red:

1. lzbor radnih tijela Skupštine:

1.1. lzbor verifikacione komisije (tri člana),
1.2. lzvještaj verifikacione komisije,
1.3. lzbor Radnog predsjedništva (predsjednik Skupštine i dva člana), 1.4. lzbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
1.5. lzbor izborne komisije

2. Prijedlog izvještaja o radu Asocijacije radioaamatera u BiH:

2.1. lzvještaj o radu ARAuBiH za 2018. godinu,
2.2. lzvieštaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu,
2.3. lzvještaj Upravnog odbora ARAuBiH,
2.4. lzvještaj Nadzornog odbora ARAuBiH,
2.5. Rasprava o izvještaju za 2018. godinu,
2.6. Donošenje Odluke o izvještaju za 2018. godinu,

3.    lzbor predsjednika ARAuBiH, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i sekretara Udruženja,
4.    Razno

Sjednica Skupštine ce se održati dana 22.12.2019. godine (nedjelja) sa početkom u 12:00 sati u prostorijama Radio kluba ,,Zenica", Fakultetska 17, Zenica.

Sjednici sa pravom glasa mogu prisustvovati svi članovi ARAuBiH koji u skladu sa vazećim Statutom imaju status člana Udruženja.

Ovjeru pojedinaćnih punomoći za zastupanje vrse opunomoćitelji lično, uz nadovjeru radio klubova za svoje članove, odnosno ARAuBiH za direktne članove. Obrazac punomoći biće dostupan na službenoj stranici ARAuBiH.

Materijali za Skupštinu dostavljeni su u ranijim pozivima na Skupstinu.

Predsjednik Skupštine ARAuBIH

Senaid Pleh, E73PS s.r.

Orginal poziv u PDF formatu

Obrazac punomoći

Popis radioamatera kojima su pristigle QSL karte koji nisu članovi QSL biroa.
Preuzmi popis

QSL karte se mogu preuzeti u kancelariji ARAuBIH uz predhodnu uplatu od 10 KM na Ž.R. Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini. Uplata važi za QSL biro za 2019. godinu.

Regulatorna agencija za komunikacije je pokrenula Javne konsultacije na nacrt Pravila xx/2018 o radio-amaterizmu u BiH. Javne konsultacije traju do 17.2.2019. godine, a tekst nacrta Pravila o radio-amaterizmu možete preuzeti na linku.

Poštovani,

Skupština ARAuBIH će se održati kako je i planirano 22.12.2019. godine u Zenici. Da bi prostor bio što adekvatniji Radio klub Zenica je obezbjedio drugu lokaciju. Umjesto predviđene adrese na lokaciji radio kuba, ista će se održati u Press Sali Atletskog kluba u Zenici.

Parking je kod šoping centra u Zenici, u blizini stadiona.

Na osnovu Člana 16, a u vezi članova 11, 14 15 i 18 Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini Predsjednik Udruženja donosi :

O D L U K U

o prestanku statusa člana Asocijacije radio amatera u Bosni i Hercegovini pravnih i fizičkih lica i brisanja iz evidencije članstva, a koji se nalaze na spisku u prilogu ove odluke.

 

.........

Kompletna odluka se nalazi ovdje.  Podatke i uvid u listu članova, koja je sastavni dio ove Odluke, možete dobiti ako se obratite Kancelariji ARA u BiH. Napominjemo da je ova lista prvobitno bila objavljena na ovoj WEB stranici ali je uklonjena shodno Rješenju Agencije za zaštitu ličnih/osobnih podataka u BiH , br. UPI 03-1-37-5-237-11/19EM od 15.06.2020. god.

 

 

 

logo

Ovogodišnji drugi Kidsday održat će se u subotu 15. lipnja.

Ovaj događaj je posebno stvoren za promociju Amaterskog hobija mladima.

Ovo je trenutak u kojem možete podijeliti svoj amaterski radio hobi sa svojom obitelji, unucima, prijateljima, izviđačima ili čak široj javnosti.

Ovaj dan može biti prvi put da mladi iskuse pravu radio vezu, nadamo se da će se zainteresovati i da postanu ovlašteni radioamateri.

Možete koristiti ovu predloženu razmjenu: Ime, dob, mjesto i omiljena boja. Ako se operater promijeni, ponovno radite istu stanicu. Da biste privukli pozornost, nazovite "CQ Kids Day".

Predložene frekvencije IARU R1:

10 metara: 28.350 do 28.400 MHz

15 metara: 21,360 do 21,400 MHz

20 metara: 14.270 do 14.300 MHz

40 metara: 7.080 do 7.120 MHz

80 metara: 3.650 do 3.750 MHz

Ostale predložene frekvencije ARRL-a:

12 metara: 24,960 do 24,980 MHz

17 metara: 18,140 do 18,145 MHz

40 metara: 7,270 do 7,290 MHz

80 metara: 3,740 do 3,940 MHz

Informaciju sa pojašnjenjem načina rada dolaznog i odlaznog QSL biroa možete pročitati ovdje.

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22