ZAPISNIK SA IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ARA U BiH (Doboj Jug, 23.08.2020. god.) možete u PDF formatu preuzeti ovdje

Z A P I S N I K sa DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)


Na osnovu ukazane potrebe, u periodu od 07.- 09.08.20. god., sa prekidima, održana je on-line 2. sjednica
Upravnog odbora Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

Na današnjoj on-line Sjednici UO ARA u BiH usvojen je PRIJEDLOG novog STATUTA ARA u BiH, koji će se na usvajanje dati na Izvještajnoj Skupštini naše Asocijacije. Sjednica ove Skupštine, kao što je objavljeno, održati će se 23.08.'20. god u Doboj Jugu.


Članovima Asocijacije je takođe poznato da je rasprava o Nacrtu ovog Statuta trajala do 27.07.20. god. , tokom koje se, putem e-maila (a i telefona), javio priličan broj naših članova, kako bi svojim sugestijama i primjedbama dali svoj doprinos kreiranju ovog važnog akta. Poseban doprinos u ovome dao je počasni član Asocijacije g. Almas Krdžalić, E71W.
Prijedlog Statuta, u odnosu na njegov Nacrt, ima manje promjene odredbi unutar članova: čl. 10 stav 2, čl. 30 stav 1 i 3, čl. 39 stav 11, član 70 i član 71.
Vjerujemo da će se ovaj Prijedlog Statuta na Skupštini biti usvojen a to će značiti korak dalje u nastojanju da naš hobi upražnjavamo u okruženju koga i zaslužujemo.
Prijedlog Statuta možete pogledati i preuzeti OVDJE!

kurbanbajram

Broj: : I-54/20
Dne: 14.08.2020. god.

Z A P I S N I K sa TREĆE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)

Na osnovu ukazane potrebe, dana 14.08.20. god., održana je on-line 2. sjednica Upravnog odbora
Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

Na on-line zasjedanju sjednice u
čće su uzeli su slijedeći članovi UO:

1. Svetozar – Saša Lisul
2. Enes Sari
ć
3. Ševal Salkić
4. Behad Hasić
5. Željko Kovačević

Odsutni su
članovi UO: Almir Gadžo i Mensur Šakić

Pored navedenih , u radu on-line sjednice su u
čestvovali sekretar Asocijacije Senaid Pleh, Arman Destanović,
Alen Ruvi
ć i Emin Šehić, bez prava glasa pri odlučivanju.

Obzirom da je on-line sjednici u
čestvovalo više od 50% članova, Upravni odbor je mogao punopravno da
odlu
čuje.

Za on-line sjednicu predložen je sljede
ći

DNEVNI RED:

1.
Donošenje Prijedloga Programa i plana rada Asocijacije za 2020./2021. god.
Tok rada na sjednici:

AD 1.

Izvještajna Skupština ARA u BiH sazvana je za 23.08.2020. god. i jedna od ta
čaka Dnevnog reda je usvajanje
Programa i plana Asocijacije za perod 2020./2021. Nacrt ovog dokumenta je je poslan uvid svim
članovima UO
a u kreiranju su u
čestvovali i svi menadžeri za pojedine oblasti rada.
Na ovoj on-line Sjednici, nakon manjih sugestija i primjedbi, sa 5/pet/ glasova ZA, skladu sa
članom 24 i 25
Statuta, donesena je

ODLUKA

Donosi se Prijedlog Programa i rada ARA u BiH za 2020./2021. god. i isti se upu
ćuje Skupštini na
razmatranje i usvajanje.

Izvršilac: Senaid Pleh

Zapisnik sačinio:

Sekretar ARAuBiH
Senaid Pleh, E73PS
Predsjednik UO Asocijacije:

Svetozar – Saša Lisul

Zapisnik u PDF formatu

Broj: I-53/20

Dne: 09.08.2020. god.

Članovima Asocijacije radioamatera u BiH

Predmet: Poziv na zasjedanje Skupštine ARAuBiH

U skladu sa članom 21. Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, sazivam Izvještajnu skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 1. 1.Izbor verifikacione komisije (tri člana),
 2. 2.Izvještaj verifikacione komisije,
 3. 3.Izbor Radnog predsjedništva (dva člana),
 4. 4.Izbor Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
 5. 1.Izvještaj o radu ARAuBiH za 2019.god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 6. 2.Izvještaj o finansijskom poslovanju ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 7. 3.Izvještaj o radu Upravnog odbora ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 8. 4.Izvještaj Nadzornog odbora ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mirza Voloder)
 9. 5.Rasprava o izvještajima za 2019. god.
 10. 6.Izvještaj Komisije za primopredaju dužnosti između starih i novih organa ARAuBiH (Izvjestilac: Predsjednik komisije Almir Gadžo)
 11. 7.Donošenje Odluka o izvještajima za 2019.god.
 1. Izvještaj o žalbama na Odluku o prestanku statusa člana ARAuBiH pravnih i fizičkih lica i brisanje iz evidencije članstva, br. IZ 092/19 od 03.12.2019. god. i donošenje Odluke o žalbama (Izvjestilac: sekretar Senaid Pleh)
 2. Prijedlog izvještaja o radu Asocijacije radioamatera u BiH za 2019. god.
 1. Rasprava o Prijedlogu statuta ARAuBiH i donošenje Odluke o usvajanju (Izvjestilac: Svetozar-Saša Lisul)
 2. Usvajanje Plana rada ARAuBiH 2020/21 i Finansijskog plana ARAuBiH za 2020.god.
 3. Tekuća pitanja.

Sjednica Skupštine će se održati dana 23.08.2020.god, nedjelja, sa početkom u 11.00 sati, u Velikoj sali zgrade Općine Doboj Jug, uz poštivanje svih preporuka nadležnih institucija vezanih za pandemiju COVID-19.

Sjednici sa pravom glasa imaju pravo prisustvovati svi članovi ARAuBiH lično, ili putem opunomoćenika sa važećom punomoći koju, ako je član kluba, ovjerava klub.

Obrazac punomoći možete preuzeti na WEB stranici ARAuBiH (ovdje).

Dostupni materijali za Skupštinu će biti dostavljeni svim klubovima i članovima putem e-maila.


 Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Almir Agić s.r.     

Poziv na zasjedanje Skupštine ARAuBIH (PDF)
Punomoć zastupnika za Zasjedanje Skupštine ARAuBIH (PDF)

Nakon dužeg vremena ekipe ARA u BiH učestvovale su u svjetski prestižnom takmičenju HQ CONTEST 2020. , u kome se nadmeću najkvalitetnije ekipe članova IARU. Zadnje učešće ekipa iz BiH je bilo 2016. god. Želeći da afirmišemo znanje i umješnost naših radioamatera u svijetu, učestvovanje smo okarakterisali kao najvažniju ovogodišnju plansku aktivnost radio operatora na HF opsezima.

U okviru namjere obilaska klubova, članova ARAuBiH, ovih dana su se na zajedničkom druženju u Kaknju našli članovi RK Kakanj E73EKK, predsjednik ARAuBiH i kolege radioamateri sa tih prostora.

Druženje je bilo povod i za razgovor i informisanje o radu RK Kakanj. Inače, ovaj klub se odnedavno nalazi u novim prostorijama koje se nalaze u objektu nekadašnje Uprave rudnika a u kojem imaju i mogućnost korištenja i zajedničkih prostorija. Nedavno su izabrali i novo rukovodstvo kluba i u toku su aktivnosti na pripremama kursa za mlade radioamatere, obezbjeđenja sredstava za redovne aktivnosti kao i investicija u nova tehnička sredstva u klubu.

Naravno, razmatrane su aktuelnosti u ARAuBiH kao i u široj radioamaterskoj zajednici.

Članovima RK Kakanj želimo mnogo uspjeha u realizaciji predstojećih aktivnosti, čiste bandove i dobre veze!
73!

posjetarkkakanj2020

posjetarkkakanj2020 2

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22