Jun 03, 2013 4613

"E7 6m KUP" PRAVILA TAKMIČENJA

in UKT by E77Y
ORGANIZATOR I SVRHA…
Sep 03, 2013 4809

PRAVILA TAKMIČENJA "E7 VHF KUP"

in UKT by E70ARA
ORGANIZATOR I SVRHA…
e7activity
Apr 14, 2013 7273

Pravila UKV takmičenja „E7 Activity contest“

in UKT by E77Y
PRAVILA VHF/UHF/SHF…
Okt 24, 2013 4209

PRAVILA E7 CW VHF CONTEST

in UKT by E77Y
NAZIV TAKMIČENJA:…
 
 
Pred vama su KONAČNI rezultati 1.perioda E7 Activity contesta.

ORGANIZATOR I SVRHA TAKMIČENJA

Organizator takmičenja je Asocija radio-amatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH), svrha takmičenja je popularizacija rada radio-amatera u BiH na 6m (50Mhz).

 

 

*Opća pravila UKV takmičenja

E7 Acitivity contest

16.06.2013. godine je III period E7 Activity contesta

e7activity

PRAVILA VHF/UHF/SHF TAKMIČENJA
“ E7 ACTIVITY CONTEST”

Organizator takmičenja

Organizator takmičenja je Asocijacija radio amatera u Bosni i Hercegovini (ARAuBiH) a s ciljem propagiranja rada i povećanja aktivnosti na VHF/UHF/SHF frekventnim područjima.

Učesnici

Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sve licencirane amaterske radio-stanice iz Bosne i Hercegovine i iz zemalja članica IARU-a.

Termin održavanja takmičenja

Termin svakog od 6 perioda je treća nedjelja u mjesecu i to počevši od maja i zaključno sa oktobrom.

Vrijeme održavanja takmičenja

Od 07:00 do 12:00 UTC.

Frekvencije

Takmičenje se održava na 144 MHz, 432 MHz i 1296 MHz, sukladno band planu 1. Regiona IARU-a.


Kategorije

- A - 144 MHz - /jedan operator, sve vrste rada, bez ograničenja snage/;

- B - 144 MHz - /više operatora, sve vrste rada, bez ograničenja snage/;

- C - 144 MHz - /jedan operator, sve vrste rada, mala snaga/ (do 100 W);

- C1- 144 MHz - /jedan operator, FM vrsta rada, mala snaga/ (do 100 W);

- D - 144 MHz - /više operatora, sve vrste rada, mala snaga/ (do 100 W);

- D1- 144 MHz - / više operatora, FM vrsta rada, mala snaga/ (do 100 W);

- E - 432 MHz - /jedan operator, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

- F - 432 MHz - /više operatora, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

- G - 1296 MHz - /jedan operator, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

- H - 1296 MHz - /više operatora, sve vrste rada bez ograničenja snage /;

Za konačni plasman ulaze isključivo stanice koje su uzele učešće u najmanje 3 /tri/ perioda tokom jedne kalendarske godine i u svom LOG-u imaju urađene najmanje 3 radio veze sa stanicama iz E7.

Klupske stanice mogu raditi isključivo u kategoriji više operatora.

Dopuštena je upotreba samo jednog pozivnog znaka na jednom opsegu, kao i odašiljanje samo jednoga signala na frekventnom opsegu (bez obzira na kategoriju).

Nije dopušten rad jednog operatora sa više znakova.

Vrste rada

Dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećem band planu 1. regiona IARU-a.

Veze ostvarene refleksijom od Mjeseca (EME), meteoritskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora, kao i cross-band veze se ne priznaju.

Izmjena podataka

Tokom takmičenja obavezna je izmjena /raporta/ po RST skali, rednoga broja veze (koji u svakom periodu počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu i WW lokatora.

Na svakom bandu vode se posebni redni brojevi.

Bodovanje

Sve veze boduju se po principu 1 kilometar = 1 bod/poen na 144 MHz

1 kilometar = 5 bodova/poena na 432 MHz i

1 kilometar = 10 bodova/poena na 1296 MHz.

Tokom takmičenja boduje se samo jedna veza s korespondentom na istom frekventnom području bez obzira na kategoriju i vrstu rada.

Dvostruke(duple) veze moraju obavezno biti uvedene u dnevnik takmičenja i posebno označene, te obavezno bodovane s nula ( 0 ) bodova/poena.

Takmičarski dnevnici i zbirni list

Takmičarski dnevnici vode se u standardnom EDI obliku za svaki opseg posebno, sa zaglavljem koje treba sadržavati:

-ime i prezime takmičara (ili naziv radio kluba),

-pozivni znak,

-adresu stanice na koju glasi dozvola za rad,

-lokaciju stanice za vrijeme takmičenja,

-WW lokator,

-nadmorsku visinu,

-kategoriju u kojoj se takmiči,

-popis operatora i pomagača,

-ODX pozivnu oznaku,

-ODX lokator,

-ODX QRB,

-Tehničke podatke o korištenoj opremi,

-broj veza, zbroj ostvarenih bodova/poena,

-komentar takmičenja (nije obavezno),

Potrebni podaci veze:

-dan, datum i vrijeme (po UTC-u),

-pozivni znak korespondenta,

-vrsta rada,

-predani /raport/ i redni broj veze

-primljeni /raport/ i redni broj veze,

-WW lokator korespondenta,

-ostvareni QRB u km.

Dostavljanje takmičarskih dnevnika

Dnevnike takmičenja za E7 Activity contest treba dostavljati na sljedeću adresu:
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Rok za dostavljanje takmičarskih dnevnika je najkasnije 7 dana po održanom takmičenju (periodu).

Obrada dnevnika i objava rezultata

Za obradu dnevnika i izradu rezultata pojedinih perioda odgovoran je VHF Manager ARAuBiH s rokom objave rezultata na WEB stranici od najduže 30 dana od isteka za dostavljanje takmičarskih dnevnika.

Konačni rezultati za kalendarsku godinu biti će objavljeni na WEB stranici ARAuBiH

najkasnije do 31.decembra tekuće godine.

Oduzimanje bodova, diskvalifikacija i sve moguće sporne situacije rješavat će se u skladu sa opštim pravilima VHF/UHF takmičenja ARAuBiH, a rješavat će ih tročlana radna skupina koju će imenovati Upravni odbor ARAuBiH.
Svi učesnici imaju pravo pismene žalbe na rezultate objavljene na web sajtu ARAuBiH u roku od 8 dana od dana objavljivanja neslužbenih rezultata svakog pojedinog perioda,

Konačni rezultat

Konačni rezultat takmičenja dobije se zbrajanjem ostvarenih bodova/poena iz rađenih perioda E7 Activity contesta po kategorijama posebno.

U konačnom plasmanu takmičenja naći će se sve stanice koje su učestvovale unajmanje 3 (tri) perioda takmičenja.

Svi rezultati takmičenja bit će objavljeni na WEB stranici ARAuBiH.

Za sve ostale detalje vrijede Opšta pravila UKV takmičenja u organizaciji ARAuBiH.

Nagrade takmičarima

- Posebnom diplomom ili plaketom će biti nagrađeni prvoplasirani po kategorijama u kojima bude prijavljeno 10 (deset) ili više učesnika;

- Diplomom sa naznakom plasmana će biti nagrađeni svi plasirani do 5. mjesta po kategorijama;

- Diplomom sa naznakom plasmana u PDF formatu će biti nagrađeni svi koji budu u plasmanu iza 5. mjesta.

- Diplomom sa naznakom plasmana u PDF formatu će biti nagrađeni svi učesnici po kategorijama u kojima bude manje od 5 (pet) učesnika

Diplome ili plakete će biti poslane na adrese koje su upisane u takmičarske dnevnike, ili uručene na nekoj od manifestacija.u organizaciji ARAuBiH.

.

 

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22