Bobovac

ZAPISNIK SA IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ARA U BiH (Doboj Jug, 23.08.2020. god.) možete u PDF formatu preuzeti ovdje

Z A P I S N I K sa DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)


Na osnovu ukazane potrebe, u periodu od 07.- 09.08.20. god., sa prekidima, održana je on-line 2. sjednica
Upravnog odbora Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

Nakon šest dana on-line zasjedanja završena je IARU REGION 1 konferencija koja je, tokom sedmice,  sadržavala niz diskusija predloženih od strane članica udruženja, Izvršnog komiteta te drugih zainteresovanih strana. To je rezultiralo sa nekih 50 preporuka na Završnom plenarnom sastanku i to iz oblasti finansija, HF-a, VHF-a, EMC-a, omladine te problema koji se tiču uprave IARU 1 regiona.

Na Završnom plenumu, koji je otvorio predsjednik Regiona 1 Don Beattie, G3BJ, uz prisustvo oko 120 delegata a na kojem su glasali predstavnici nacionalnih delegacija, razmotrene su i usvojene preporuke koje će rezultirati aktivnostima i promjenama pravila u IARU Regionu 1.

Na Završnom plenarnom sastanku također su dogovorena i određena imenovanja na pozicije sa kojih su se povukli neke kolege. Novoimenovani su:
Chair, IARU Region 1 VHF Committee: Dick Harms, PA2DW

Predsjednik, IARU Region 1 EMC Committee: Dr Wolf Mahr, OE1MHZ

Predsjednik, IARU Spectrum and Regulatory Liaison Committee: Barry Lewis, G4SJH

Predsjednik, IARU Region 1 Youth Working Group: Philipp Springer, DK6SP

IARU Region 1 Monitoring System Coordinator: Gaspar Miró, EA6AMM.

Inače, tokom svih ovih šest dana, predstavnik delegat ARAuBiH na ovo konferenciji bio je Darko Rusman, E70A, koji je aktivno učestvovao u njenom radu. S obzirom na broj donešenih preporuka i dokumenata, koje su i veoma značajne, preporučujemo da pročitate dokumente u prilogu u kojima su one navedene.
Očekujemo i izvještaje pojedinih komiteta koji su zasjedali tokom konferencije kada ćemo te dokumente i preporuke detaljnije prezentovati putem našeg portala.

Zapisnik (PDF)

Preporuke (PDF)

Broj: : I-54/20
Dne: 14.08.2020. god.

Z A P I S N I K sa TREĆE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA ARA u BiH
(on-line)

Na osnovu ukazane potrebe, dana 14.08.20. god., održana je on-line 2. sjednica Upravnog odbora
Asocijacije radio-amatera u Bosni i Hercegovini.

Na on-line zasjedanju sjednice u
čće su uzeli su slijedeći članovi UO:

1. Svetozar – Saša Lisul
2. Enes Sari
ć
3. Ševal Salkić
4. Behad Hasić
5. Željko Kovačević

Odsutni su
članovi UO: Almir Gadžo i Mensur Šakić

Pored navedenih , u radu on-line sjednice su u
čestvovali sekretar Asocijacije Senaid Pleh, Arman Destanović,
Alen Ruvi
ć i Emin Šehić, bez prava glasa pri odlučivanju.

Obzirom da je on-line sjednici u
čestvovalo više od 50% članova, Upravni odbor je mogao punopravno da
odlu
čuje.

Za on-line sjednicu predložen je sljede
ći

DNEVNI RED:

1.
Donošenje Prijedloga Programa i plana rada Asocijacije za 2020./2021. god.
Tok rada na sjednici:

AD 1.

Izvještajna Skupština ARA u BiH sazvana je za 23.08.2020. god. i jedna od ta
čaka Dnevnog reda je usvajanje
Programa i plana Asocijacije za perod 2020./2021. Nacrt ovog dokumenta je je poslan uvid svim
članovima UO
a u kreiranju su u
čestvovali i svi menadžeri za pojedine oblasti rada.
Na ovoj on-line Sjednici, nakon manjih sugestija i primjedbi, sa 5/pet/ glasova ZA, skladu sa
članom 24 i 25
Statuta, donesena je

ODLUKA

Donosi se Prijedlog Programa i rada ARA u BiH za 2020./2021. god. i isti se upu
ćuje Skupštini na
razmatranje i usvajanje.

Izvršilac: Senaid Pleh

Zapisnik sačinio:

Sekretar ARAuBiH
Senaid Pleh, E73PS
Predsjednik UO Asocijacije:

Svetozar – Saša Lisul

Zapisnik u PDF formatu

Broj: I-53/20

Dne: 09.08.2020. god.

Članovima Asocijacije radioamatera u BiH

Predmet: Poziv na zasjedanje Skupštine ARAuBiH

U skladu sa članom 21. Statuta Asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini, sazivam Izvještajnu skupštinu ARAuBiH i za istu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 1. 1.Izbor verifikacione komisije (tri člana),
 2. 2.Izvještaj verifikacione komisije,
 3. 3.Izbor Radnog predsjedništva (dva člana),
 4. 4.Izbor Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
 5. 1.Izvještaj o radu ARAuBiH za 2019.god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 6. 2.Izvještaj o finansijskom poslovanju ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 7. 3.Izvještaj o radu Upravnog odbora ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mesud Fazlagić)
 8. 4.Izvještaj Nadzornog odbora ARAuBiH za 2019. god. (Izvjestilac: Mirza Voloder)
 9. 5.Rasprava o izvještajima za 2019. god.
 10. 6.Izvještaj Komisije za primopredaju dužnosti između starih i novih organa ARAuBiH (Izvjestilac: Predsjednik komisije Almir Gadžo)
 11. 7.Donošenje Odluka o izvještajima za 2019.god.
 1. Izvještaj o žalbama na Odluku o prestanku statusa člana ARAuBiH pravnih i fizičkih lica i brisanje iz evidencije članstva, br. IZ 092/19 od 03.12.2019. god. i donošenje Odluke o žalbama (Izvjestilac: sekretar Senaid Pleh)
 2. Prijedlog izvještaja o radu Asocijacije radioamatera u BiH za 2019. god.
 1. Rasprava o Prijedlogu statuta ARAuBiH i donošenje Odluke o usvajanju (Izvjestilac: Svetozar-Saša Lisul)
 2. Usvajanje Plana rada ARAuBiH 2020/21 i Finansijskog plana ARAuBiH za 2020.god.
 3. Tekuća pitanja.

Sjednica Skupštine će se održati dana 23.08.2020.god, nedjelja, sa početkom u 11.00 sati, u Velikoj sali zgrade Općine Doboj Jug, uz poštivanje svih preporuka nadležnih institucija vezanih za pandemiju COVID-19.

Sjednici sa pravom glasa imaju pravo prisustvovati svi članovi ARAuBiH lično, ili putem opunomoćenika sa važećom punomoći koju, ako je član kluba, ovjerava klub.

Obrazac punomoći možete preuzeti na WEB stranici ARAuBiH (ovdje).

Dostupni materijali za Skupštinu će biti dostavljeni svim klubovima i članovima putem e-maila.


 Predsjednik Skupštine ARAuBiH

Almir Agić s.r.     

Poziv na zasjedanje Skupštine ARAuBIH (PDF)
Punomoć zastupnika za Zasjedanje Skupštine ARAuBIH (PDF)

Kontakt

ARAuBIH
Derviša Numića 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sekretar/Kancelarija:
+387 (0)62 196 322

Banka

Brojevi računa:
Uplate iz BiH:
101 101 00732093 31
Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA39 1011 0100 7320 9331
SWIFT:  PBSCBA22